склад вченої ради

 

 SSSS

Куліш Інна Дмитрівна - декан факультету, кандидат педагогічних наук, доцент.

 

Любива Віталіна Вячеславівна - заступник декана з міжнародної і виховної роботи.

 

Лісневська Наталія Валентинівна - заступник декана з дуальної освіти.

 

Дмитренко Аліна Павлівна - заступник декана з інформаційно-просвітницької роботи.

 

Аторіна Вікторія Миколаївна - фахівець денної форми навчання факультету.

                      

Противень Надія Володимирівна - фахівець заочної форми навчання факультету.

 

 

Графік роботи деканату:

Понеділок – четвер з 8:00 до  17:15 год.

П’ятниця з 8:00 до 16:00 год.

Обідня перерва: з 12:00 до 13:00 год.

Видача довідок: четвер з 14:00 год.

Прийом громодян деканом з особистих питань з 10:00 до 12:00 год щопятниці

Старостат проводиться деканом факультету щовівторка з 13:00 год в аудиторії 40

Збори студентського самоврядування факультету - 1 раз на місяць (третій четвер місяця)

 

 

За роки діяльності факультетом підготовлено більше 10 тисяч кваліфікованих фахівців: вихователів дошкільних закладів, інструкторів з фізичного виховання дітей дошкільного віку, вихо­вателів з правом проведення занять англійською мовою, провід­них фахівців дошкільної освіти. Гордістю факультету є випускни­ки: Сергій Седнєв (МСМК з біатлону), Оксана Яковлева (ЗМСУ з біатлону), Микола Колтаков (МСМК з пауерліфтингу), Фелікс Кол-таков (заслужений тренер з пауерліфтингу), Олег Лата (КМС з ка-рате-до). Більше 50 відсотків його випускників мають відомчі, державні нагороди, почесні звання. Гідно представляють сьогод­ні психолого-педагогічну науку випускники факультету, серед яких: кандидати наук, доценти, заслужені працівники освіти, автори підручників і посібників з актуальних проблем дошкільної освіти.

Навчання студентів на факультеті здійснюється за спеціальністю 012 «Дошкільна освіта»  освітніми ступенями «Бакалавр», «Магістр». За спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки здійснюється підготовка за ОС «Доктор філософії».
Студенти ОС «Бакалавр» набувають кваліфікації: вихователь дітей раннього та дошкільно­го віку; інструктор з фізичної куль­тури; керівник гуртка з іно­земної мови (англійської); вчитель-логопед; ОС «Магістр» - викладач дошкільної педагогіки і психології, організатор дошкільної освіти.
Підготовка фахівців дошкільної освіти здійснюється на денній і заочна формах навчання, за державним замовленням та за кошти фізичних і юридичних осіб. Загальна кількість студентів факультету дошкільної освіти становить 543 особи (210 студентів денної форми навчання і 333студенти – заочної форми навчання).
Для підготовки фахівців використовуються комп'ютерні лабораторії з доступом до мережі Internet засобами оптоволоконних ліній, запроваджено технологію відеоконференцзв’язку садочками міста, що дає змогу проводити відеоспостереження за заняттями, виховними заходами, здійснювати спільні наукові дослідження. Більше 30% навчальних аудиторій, що використовуються в освітньому процесі, забезпечено мультимедійним обладнанням. Працює Інтернет-центр, для якого встановлено окрему лінію (АDSL - підключення до Інтернету, швидкість приймання інформації 15 МБ/с, швидкість передання 5 МБ/с), наявна додаткова оптоволоконна лінія зі швидкістю до 100 МБ/с.
У 2015 році впроваджено автоматизоване інформаційне середовище управління освітнім процесом «Політек-Софт» було повною мірою реалізовано у вигляді модульних систем («Навчальний план», «Навчальний процес», «ПС-Розклад», «ПС-Студент», «Колоквіум»). Воно складається з окремих баз даних, об’єднаних у комплексну систему та здатних обмінюватися інформацією між собою. Модулі впровадженої автоматизованої системи управління освітнім процесом можуть працювати і як окремі самодостатні програмні засоби.
Для занять із фахових дисциплін студентів освітньо-професійної програми «Дошкільна освіта» спеціальності 012 Дошкільна освіта освітнього ступеня «Магістр», використовуються спеціалізовані кабінети і лабораторії.
Кафедрами розроблено навчально-методичні комплекси дисциплін, що охоплюють: анотації та тематичні плани; робочі модульні програми дисциплін та бібліографічні переліки основної й додаткової наукової та навчально-методичної літератури; плани і методичні вказівки до семінарських, практичних і лабораторних занять; методичні вказівки до організації самостійної роботи студента; плани і методичні вказівки до роботи студентів за індивідуальними графіками (денна форма навчання); завдання для тематичного і поетапного контролю (тестові завдання з кожного змістового модуля); питання до підсумкового контролю – заліку, екзамену; перелік демонстраційних та довідкових матеріалів.
Навчальні досягнення студента з усіх видів виконуваних робіт (теоретична підготовка, практичні роботи, індивідуальні заняття (ІНДЗ), наукова робота тощо) оцінюються кількісно (визначається рейтинг), а підсумкові оцінки формуються з усіх навчальних дисциплін як за традиційною шкалою, так і за шкалою кредитно-модульної організації освітнього процесу.
Для студентів створені умови для навчання й відпочинку. Факультет має достатню кількість аудиторій, бібліотеки, читальні зали, де зосереджені найновіші наукові, методичні, періодичні видання у галузі дошкільної освіти. До послуг студентів – спортивний комплекс, Інтернет-клас, гуртожитки.
 
 Наукова робота кафедр

 

Звітна науково-практична конференція викладачів 

100 8242 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кафедра дошкільної педагогіки і психології

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 8224

 

 

 

 

 

 

Кафедра теорії і методики дошкільної освіти  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                

Зітна наукоо практична конференція икладачі та аспіранті секційне засідання на кафедрі безпеки життєд

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кафедра безпеки життєдіяльності, фізичного виховання та здоровя людини

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рзультати своїх наукових розвідок публікують у фахових виданнях України та за кордоном (Росія, Білорусія, Польща, Чехія, Болгарія, Великобританія, Франція). Викладачами кафедр факультету підготовлено до друку колективну монографію на тему: «Комплексний підхід до формування професійної компетентності у майбутнього вихователя дошкільного навчального закладу».

Викладачі факультету, які мають вчене звання й науковий ступінь, є рецензентами методичних посібників, авторефератів кандидатських і докторських дисертацій, виступають опонентами на захисті кандидатських дисертацій.

Викладачі кафедр факультету беруть участь у всеукраїнських проектах: І.Д. Савченко у регіональному проекті «Формування громадянина в дошкільному віці», який виконується на базі дошкільних навчальних закладів м. Путивля, м. Шостки, м. Глухова; Н.М. Гордій – у регіональному проекті «Особистісний розвиток дитини дошкільного віку» на базі дошкільного навчального закладу «Теремок» м. Старобільська Луганської області.

У 2014 році викладач кафедри безпеки життєдіяльності, фізичного виховання та здоров’я людини О.С. Мельник отримала звання доцента.

Вагомою складовою наукової роботи викладачів є організація наукової роботи студентів. Систематично студенти факультету беруть участь у

студентських наукових конференціях

 

 

 Всеукраїнській олімпіаді з дошкільної педагогіки

 

 

Всеукраїнській студентській олімпіаді з начальної дисципліни "Безпека життєдіяльності"

Нагородження переможці І туру сеукраїнської студентської олімпіади з

 

Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт

 I2fSAtb7h0s

 

де займають призові місця. Так, за 5 років було 5 призерів олімпіад, 3 – конкурсів. Крім того, у 2014 році студенти взяли участь у Міжнародній онлайн-конференції.

При кафедрах факультету працює 9 студентських наукових гуртків, зокрема: «Молодий науковець» (керівник – канд. пед. наук, доцент Л.П. Загородня); «Творчий вихователь» (керівник – канд. пед. наук, доцент С.А. Тітаренко); «Перші кроки в науці» (керівник – канд. пед. наук, старший викладач О.Я. Заїка); «Дослідники» (керівник – канд. пед. наук, старший викладач І.Г. Данильченко); «Науковий пошук» (керівник – канд. пед. наук, доцент Н.М. Гордій); «Школа молодого науковця» (керівник – канд. пед. наук, доцент І.В. Корякіна); «Здрава перспектива» (керівник – канд. пед. наук, доцент О.М. Шовкопляс); «За здорове і безпечне життя» (керівник – канд. тех. наук, доцент О.С. Мельник, канд. мед. Наук, старший викладач С.Є. Петрюк). На факультеті працює одна проблемна група «Професійний саморозвиток студентів у процесі навчання» (керівник – старший викладач О.О. Петрикей). Результати власних наукових студенти оформляють у курсових, дипломних і магістерських роботах. Кращі з них презентують на науково-практичних конференціях у вузі, вузах України та за кордоном. Кожного року факультет видруковує два випуски збірника студентських наукових робіт «Психолого-педагогічний пошук». Наукові роботи з найбільш вагомими результатами беруть участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт та за кордоном, зокрема у Польщі.

Методична робота кафедр

Викладачами кафедр дошкільної педагогіки і психології та теорії і методики дошкільної освіти у 2014 році видано збірник навчальних програм для студентів спеціальності «Дошкільна освіта». У цьому році викладачем кафедри безпеки життєдіяльності, фізичного виховання та здоров’я людини Ю.М. Бабачук у співавторстві з О.Л. Богініч видано посібник з грифом МОН України «Рухливі ігри та вправи з елементами спортивних ігор для дітей старшого дошкільного віку». Без грифу МОН України видано посібник: «Практичні роботи з дисциплін «Цивільний захист»» (укладач О.С. Мельник); «Технологія удосконалення фізичної підготовленості студентів ВНЗ» (укладачі Д.І. Цись, О.С. Куц).

 

Виховна робота кафедр

Студенти факультету беруть активну участь у загальноуніверситетських конкурсах: з педагогічної майстерності, 

«Ну-мо, першокурснику!»

xRWkNMEnEK0 

 

«Міс університет»

 n9L1UufvVG4

 

RKnd00sWeyA

 

«Містер університет»

 

 gk31BLu0N8I

Щорічно для дітей працівників університету студенти факультету організовують і проводять новорічний ранок

 

P1010041 

 

 P1010057

 

Студенти мають можливість брати активну участь у театральній студії, літературному театрі, спортивних секціях: волейбол, баскетбол, футбол, настільний теніс, шахи, фітбол-аеробіка, степ-аеробіка, легка атлетика, а також у туристичних походах.

Баскетбол (Збірна команда ГНПУ ім. Олександра Довженка)

  Збірна команда з баскетболу Глухіського НПУ ім. О. Доженка

 

 

Футбол (Збірна команда ГНПУ ім. Олександра Довженка)

Збірна команда з футболу Глухіського НПУ ім. О. Доженка

 

 

Настільний теніс

nasttenis

 

  Фітбол-аеробіка

fitbol

 

Туристичний похід 

Щорічний туристичний похід зі студентами І курсі 

 

 

Все це дає їм можливість виявляти й розвивати творчі здібності, формувати власну культуру, розвиватись фізично. Особливою гордістю факультету є команда КВК,

 9x4Vjsf eWg

яка у 2005 році стала переможцем університетської ліги КВК. Студенти активні і творчі особистості, про що засвідчує проведення традиційних виставок їхніх творчих, наукових робіт, благодійних ярмарків.

 

СТРУКТУРА ФАКУЛЬТЕТУ

Сьогодні факультет об’єднує 3 кафедри:

  • дошкільної педагогіки і психології;
  • теорії і методики дошкільної освіти;
  • безпеки життєдіяльності, фізичного виховання та здоров’я людини.

 

 

 

 

ІСТОРІЯ ФАКУЛЬТЕТУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

 

У 1986 році при педагогічному факультеті Глухівського державного педагогічного інституту імені С.М. Сергєєва-Ценського було відкрито відділення дошкільного виховання, що у 1988 р. реорганізовано у факультет дошкільної педагогіки і психології, який здійснював підготовку фахівців дошкільної освіти за кваліфікацією «вихователь дітей дошкільного віку, викладач педагогіки та психології дошкільної, інспектор відділу освіти». При факультеті було створено випускову кафедру дошкільної педагогіки та методики дошкільного виховання, а також кафедру фізичного виховання.

За 29 років плідної праці викладачами факультету було підготовлено понад 4 тисячі фахівців для дошкільних і позашкільних навчальних закладів, педагогічних коледжів; міських, районних та обласних відділів освіти. Вони працюють завідуючими та методистами дошкільних навчальних закладів України.

Протягом 1995-1996 років було ліцензовано нові спеціалізації: інструктор з фізичного виховання, практичний психолог у закладах освіти, вихователь дітей дошкільного віку з правом проведення занять англійською мовою, а в 2002 році – соціальний психолог.

У 1999-2000 н.р. кафедру дошкільної педагогіки та методик дошкільного виховання було реорганізовано в кафедру психології та дошкільної педагогіки.

Силами викладачів кафедри дошкільної педагогіки і психології були проведені Всеукраїнські науково-практичні конференції: «Регіональні аспекти реалізації національної доктрини у розвитку дошкільної освіти» (2002 р.), «Актуальні проблеми підготовки фахівців дошкільного виховання у світлі Болонського процесу» (2005 р.), «Підготовка фахівця дошкільного профілю: проблеми, пошуки, знахідки, досвід» (2007 р.), «Дошкільна освіта в Україні: історичний досвід та євроінтеграційні процеси» (2010 р.).

Викладачі кафедр факультету дошкільної освіти також беруть активну участь у міжнародних, всеукраїнських, міжвузівських науково-теоретичних та науково-практичних конференціях. Результати наукових досліджень викладачів систематично висвітлюються в науково-методичних виданнях.

Колективом кафедр факультету дошкільної освіти налагоджено тісну співпрацю зі структурними підрозділами вищих навчальних закладів України: Уманським державним педагогічним університетом імені П.Тичини, Рівенським гуманітарним університетом, Полтавським національним педагогічним університетом імені В.Г.Короленка, Вінницьким державним педагогічним університетом імені Михайла Коцюбинського.

За 2010-2014 н.р. викладачами факультету дошкільної освіти було видано чотири навчально-методичні посібники (автори: Л.П. Загородня, С.А. Тітаренко, Г.П. Барсуковська, Ю.М. Бабачук), які сприяють удосконаленню фахової підготовки майбутніх вихователів. У 2014 р. викладачами кафедр дошкільної педагогіки і психології та теорії і методики дошкільної освіти було складено й опубліковано  «Навчальні програми дисциплін для підготовки фахівців ОКР «бакалавр», «спеціаліст», «магістр».

У червні 2014 р. кафедри дошкільної педагогіки і психології та фізичного виховання були реорганізовані у три кафедри: дошкільної педагогіки і психології, теорії і методики дошкільної освіти, безпеки життєдіяльності, фізичного виховання та здоров’я людини, які почали працювати у складі факультету дошкільної освіти Глухівського національного педагогічного університету, який очолила Л.П. Загородня.

За період існування факультету було захищено 9 кандидатських робіт.

Кафедра безпеки життєдіяльності, фізичного виховання та здоров’я людини, у минулому кафедра фізичного виховання функціонує з 1981 р., у складі факультету з 1986 р. На кафедрі працювали талановиті педагоги, видатні науковці, спортсмени О.І. Курок, А.М. Бор, Н.М. Хоменко, Б.О. Мітров, М.І. П’ятаков, О.В. Бріжатий, Р.М. Стасюк, В.І. Курілова, які впроваджували в навчальний процес новітні методики викладання, застосовували передові технології фізичної підготовки студентів. Результати плідної праці викладачів і тренерів підтверджуються виступами студентів на Олімпійських іграх, Чемпіонатах світу, Європи, Всесвітніх універсіадах України, інших міжнародних турнірах, де неодноразово ставали переможцями та призерами змагань.

Метою діяльності викладачів кафедри визначено виховання та формування у студентської молоді фізичного, морального та психічного здоров’я, усвідомлення потреби у фізичному вдосконаленні, розвитку інтересу й звички до занять фізичною культурою та спортом, набуття знань і вмінь безпечного та здорового способу життя.

Творчий колектив викладачів кафедри здійснює підготовку студентів до безпечного та здорового способу життя, розробку методичного забезпечення для проведення занять з фізичної культури і спорту. Робота кафедри ґрунтується на принципах науковості, системності, безперервності, пріоритету оздоровчої спрямованості. У навчальному процесі поєднуються традиційні активні та інтерактивні форми і методи навчання. Виховна робота викладачів кафедри спрямовується на формування у студентів мотивації до здорового способу життя. Наукова робота викладачів спрямована на формування безпечного та здорового існування людини на шляху до сталого розвитку суспільства, удосконалення змісту, форм і методів навчального процесу з фізичного виховання дослідження проблеми фізичного стану студентів упродовж їх навчання в університеті, удосконалення технологій і формування здорового способу життя. 

Дочірні категорії