Скачать шаблоны для cms Joomla 3 бесплатно.
Зелёные шаблоны джумла.

 

- Всеукраїнська студентська науково-практична конференція: «Актуальні проблеми дошкільної освіти: перспективи, інновації, розвиток»                  (24-25 квітня 2015)

 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ГЛУХІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ОЛЕКСАНДРА ДОВЖЕНКА

БЕРДЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ М.П. ДРАГОМАНОВА

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «Донбаський державний педагогічний університет»

ВІННИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ МИХАЙЛА КОЦЮБИНСЬКОГО

ВСЕУКРАЇНСЬКА студентська науково-практична КОНФЕРЕНЦІЯ

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ: ПЕРСПЕКТИВИ, ІННОВАЦІЇ, РОЗВИТОК»

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

Запрошуються студенти вищих педагогічних навчальних закладів до участі у Всеукраїнській науковій конференції «Актуальні проблеми дошкільної освіти: перспективи, інновації, розвиток», яка відбудеться 24-25 квітня 2015 року на базі факультету дошкільної освіти Глухівського національного педагогічного університеті імені Олександра Довженка.

Тема конференції: «Формування життєвої компетентності

дитини дошкільного віку»

Наукові напрями роботи конференції:

1. Традиції та інновації у процесі формування життєвої компетентності дошкільника.

2. Методичні аспекти формування життєвої компетентності дошкільника.

3. Підготовка майбутніх вихователів до формування життєвої компетентності дошкільників.

4. Психолого-педагогічний супровід формування життєвої компетентності дітей дошкільного віку.

5. Взаємодія дошкільних навчальних закладів і сім’ї у процесі формування життєвої компетентності дітей дошкільного віку.

6. Гуманізація освітнього простору навчального закладу як основа формування соціальної компетентності дитини дошкільного віку.

Робочі мови конференції: українська.

Форма участі: публікація, доповідь.

1. Загальна інформація

Для участі в роботі наукової конференції потрібно до 25.03.2015 р. надіслати на електронну адресу оргкомітету Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. такі документи:

а) форму заявки на участь у конференції за зразком;

б) скан-копію (якісну цифрову фотокартку) квитанції про оплату публікації (15 грн. за сторінку);

в) статтю, оформлену відповідно до вимог.

Назви надісланих документів повинні відповідати прізвищу автора публікації, наприклад «Шевченко_Заявка», «Шевченко_Стаття» тощо.

Кошти за статтю просимо перерахувати на рахунок: 4149437851632206 (Шовкопляс О.М.)

Телефон для довідок: 0993273912 (Шовкопляс Ольга Миколаївна).

2. Вимоги до оформлення статті

До друку приймаються статті, що відповідають вимогам і мають такі необхідні елементи: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які опирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується дана стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку, література (5-8 джерел); анотації і ключові слова українською та англійською мовами.

Обсяг статті – до 6 повних сторінок. Розміри полів: ліве – 30 мм, праве – 20 мм, верхнє – 20 мм, нижнє – 20 мм, до 30 рядків на сторінці.

Статті необхідно готувати за допомогою текстового редактора Мicrosoft Word 6.0 або 7.0. Шрифт статті – Times New Roman Cyr, через інтервал 1,5 розмір – 14 рt.

Назва статті має бути короткою (5–9 слів), адекватно відбивати її зміст, відповідати суті досліджуваної наукової проблеми. При цьому слід уникати назв, що починаються зі слів: «Дослідження питання…», «Деякі питання…», «Проблеми…», «Шляхи…», в яких не відбито достатньою мірою суть проблеми.

Анотацію набирати курсивом 14 кеглем. Виклад матеріалу в анотації має бути стислим і точним (близько 50 слів). Слід застосовувати синтаксичні конструкції безособового речення, наприклад: «Досліджено…», «Розглянуто…», «Установлено…» (наприклад, «Досліджено особливості розвитку… Обґрунтовано педагогічні умови…»)

Посилання в тексті подавати тільки у квадратних дужках, наприклад [1], [1; 6]. Посилання на конкретні сторінки наводити після номера джерела, потім через кому сторінку (маленьке с.), далі її номер (наприклад: [1, с. 5]). Якщо далі йде інше джерело, то ставити його номер через крапку з комою в тих самих дужках (наприклад, [4, с. 5; 8, с. 10-11].

На всі рисунки й таблиці давати посилання в тексті. Усі рисунки мають супроводжуватися підрисунковими підписами, а таблиці повинні мати заголовки.

Рисунки виконувати у редакторі Мicrosoft Word 6.0, 7.0 за допомогою функції «Створити рисунок», а не виконувати рисунок поверх тексту. Написи на рисунки виконувати засобами Microsoft Word з тим, щоб редактор мав можливість зробити в них необхідні виправлення.

Формули у статтях по всьому тексту набирати у формульному редакторі – Eq. 3.0, шрифт TIMES, 10 кегль.

Якщо в тесті є абревіатура, то подавати її в дужках при першому згадуванні.

Оформлення літературних джерел слід виконувати відповідно до вимог ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання».

Автори несуть всю відповідальність за зміст статті та факт її публікації.

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

Таміла Черевищенко

НАЗВА СТАТТІ

Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка

Текст анотації та ключові слова українською мовою.

Текст статті

Література

1. Нісімчук А. С. Сучасні педагогічні технології: навчальний посібник / А. С. Нісімчук, О. С. Падалка, О. Т. Шпак. – К. : Просвіта, 2001. – С. 3–27.

2. Фіцула М. М. Педагогіка вищої школи / М. М. Фіцула. – Київ : Академія. 2010. – 456 с.

ЗАЯВКА УЧАСНИКА

Прізвище, ім’я, по батькові ________________________________________

________________________________________________________________

Місце навчання __________________________________________________

(вищий навчальний заклад, факультет, спеціальність)

________________________________________________________________

Науковий напрям ________________________________________________

________________________________________________________________

Назва доповіді ___________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Науковий керівник _______________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання)

________________________________________________________________

Поштова домашня адреса __________________________________________

________________________________________________________________

Номер мобільного телефону ________________________________________

Електронна адреса ________________________________________________

 

 

 

 

 

Уникальная программа снижения веса от Фаберлик.
Новинки косметики фаберлик на faberllena.ru