Скачать шаблоны для cms Joomla 3 бесплатно.
Зелёные шаблоны джумла.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ГЛУХІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ОЛЕКСАНДРА ДОВЖЕНКА

СУМСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

БЕРДЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТІМЕНІ М.П. ДРАГОМАНОВА

Державний вищий навчальний заклад

«Донбаський державний педагогічний університет»

ВІННИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИХАЙЛА КОЦЮБИНСЬКОГО

ПОЛТАВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ В.Г. КОРОЛЕНКА

РІВНЕНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД «ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ К.Д. УШИНСЬКОГО»

ВСЕУКРАЇНСЬКА науковО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

«ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАВДАНЬ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

В СВІТЛІ СУЧАСНИХ ОСВІТНІХ ВИМОГ»

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції «Професійна підготовка майбутніх вихователів до реалізації завдань фізичного виховання дітей дошкільного віку в світлі сучасних освітніх вимог», яка відбудеться 21-22 жовтня 2015 року на базі факультету дошкільної освіти Глухівського національного педагогічного університеті імені Олександра Довженка.

Тематичні напрями роботи конференції:

1. Теоретико-методичні основи системи фізичного виховання підростаючого покоління в Україні та за кордоном.

2. Формування готовності майбутнього вихователя до фізичного виховання дітей дошкільного віку.

3. Оптимізація корекційно-оздоровчої роботи з дітьми, які мають психофізичні порушення.

4. Наступність у формуванні здоров’язбережувальної компетентності дошкільників і молодших школярів.

5. Підвищення кваліфікації вихователів з питань фізичного виховання дошкільників.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Форма участі: публікація, доповідь.

1. Загальна інформація

Для участі в роботі наукової конференції потрібно до 14.09.2015 р. надіслати на електронну адресу оргкомітету Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. такі документи:

а) форму заявки на участь у конференції за зразком (додаток 1)

б) скан-копію (якісну цифрову фотокартку) квитанції про оплату публікації (35 грн. за сторінку);

в) статтю, оформлену відповідно до вимог.

Назви надісланих документів повинні відповідати прізвищу автора публікації, наприклад «Шевченко_Заявка», «Шевченко_Стаття»тощо.

Кошти за статтю просимо перерахувати на рахунок: 4149437851632206 (Шовкопляс О.М.)

Телефон для довідок: 0993273912 (Шовкопляс Ольга Миколаївна).

За матеріалами конференції планується підготовка та видання збірника наукових праць, що є провідним фаховим науковим виданням з педагогічних наук і включений  до реєстру фахових видань МОН України.

2. Вимоги до оформлення статті

1. Наукова стаття повинна відповідати таким загальним характеристикам:

– містити виклад проміжних або кінцевих результатів наукової роботи, висвітлювати конкретне окреме питання за темою дисертації чи наукового дослідження, фіксувати науковий пріоритет автора, робити дослідницький матеріал надбанням фахівців;

– наукова публікація подається до друку в завершеному й літературно опрацьованому вигляді у відповідності до вимог наукового стилю;

– перелік обов’язкових елементів статті (в тексті їх назви потрібно виділити напівжирним шрифтом):

Постановка проблеми, її зв’язок з важливими завданнями;

Аналіз останніх досліджень і публікацій з проблеми, виокремлення невирішених її частин;

Формулювання мети статті;

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих результатів;

Висновки дослідження і перспективи подальших розвідок з напряму.

 2. При написанні статті необхідно дотримуватися правил:

– назва статті стисло відбиває її головну ідею, думку (якомога менше слів, краще – до п’яти);

– слід уникати стилю наукового звіту чи науково-популярної статті;

– недоцільно ставити риторичні запитання; мають переважати розповідні речення;

– цитати в статті використовуються дуже рідко; необхідно зазначити основну ідею, а після неї в дужках указати прізвище автора, який уперше її висловив;

– усі посилання на авторитети подаються на початку статті, основний обсяг статті присвячується викладу власних думок; для підтвердження достовірності своїх висновків і рекомендацій не слід наводити висловлювання інших учених, оскільки це свідчить, що ідея дослідника не нова, була відома раніше і не підлягає сумніву;

– стаття повинна мати просту структуру (без поділу на розділи і підрозділи);

Рукопис матеріалу повинен розміщуватись у такому порядку:

– індекс УДК, «жирним» шрифтом;

– прізвище та ім’я автора(ів) статті(українською мовою), виконується жирним шрифтом;

– назва статті (великими літерами, «жирним» шрифтом, з вирівнюванням по центру українською  мовою);

– анотація (2-3 речення), ключові слова (5-7 слів) українською мовою, виконується курсивом;

– основний текст статті;

– література: не більше 10 джерел, посилання в тексті на кожне джерело обов’язкове, наприклад [4, c.7]) друкується в кінці статті (оформлення списку використаної літератури повинно відповідати вимогам ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Бібліографічний запис.). Назви праць у списку літератури розташовуються в порядку цитування. У спискові наводять тільки джерела, на які є посилання в тексті статті. Для нумерації використовуйте список. Не ставте цифри вручну та не оформлюйте літературу у таблиці. Джерела подаються у квадратних дужках [1, с. 3]. Перша цифра – номер джерела у списку літератури, друга - номер сторінки. Номер джерела та номер сторінки розділяються комою з пробілом, номер джерела крапкою з комою, напр.: [4], [5, с.123], [6; 10]. У реченні крапка ставиться після дужок, посилань.

 Під заголовком «References - повторюється «Література» англійською мовою (якщо джерело було видано англійською мовою) або в транслітерації (якщо джерело було видано тільки українською чи російською мовою).

Для транслітерації рекомендуємо використовувати сайт: http://translit.kh.ua/

1. Прізвище та ім’я автора(ів) статті (російською мовою) виконується жирним шрифтом;

2. Назва статті (великими літерами, виконується жирним шрифтом, з вирівнюванням по центру російською мовою;

3. Анотація, ключові слова англійською мовою (2-3 речення), ключові слова (5-7 слів) виконуються курсивом.

4. Прізвище та ім’я автора(ів) статті(англійською мовою) виконується жирним шрифтом;

5. Назва статті (виконується великими літерами, жирним шрифтом з вирівнюванням по центру англійською мовою);

6. Анотація, ключові слова англійською мовою (2-3 речення), ключові слова (5-7 слів) виконуються курсивом.

До редколегії збірника надсилаються такі матеріали:

1. Стаття у відповідності з наведеними  вимогами у роздрукованому вигляді (додаток 2);

2. Електронний варіант (прохання файл називати прізвищем першого автора англійською мовою): у форматі Word 97-2003 на інформаційному носії.

3. На окремому аркуші мовою подається заявка (додаток 3) з відомостями та з підписами автора (усіх співавторів) про те, що надіслана стаття не друкувалася і не подана до будь-яких інших видань;

4. Витяг із засідання кафедри або лабораторії про рекомендацію статті до друку;

5. Для авторів без вченого ступеня рукопис супроводжується рецензією кандидата (доктора) наук;

6. В окремому файлі повинен бутиреферат статті англійською мовою(обсяг 2 сторінки);.

Технічні вимоги до оформлення статті:

  • Стаття повинна бути набрана в текстовому редакторі MS Word 97-2003 шрифтом 12, Times New Roman через міжрядковий   інтервал— 1,0, без табуляцій і переносів. Параметри сторінки: формат А 4, орієнтація – книжна, поле зверху – 2,0 см, знизу – 2,0 см, зліва – 2,0 см, справа – 1,0 см. Абзацний відступ – 1,25 см.

По тексту використовуються заокруглені дужки. Необхідно використовувати однотипні лапки ("  "). Загальна кількість ілюстрацій (креслень, фотокопій, графіків. малюнків, штрихових ескізів тощо), таблиць не повинна перевищувати трьох (ілюстрації і таблиці входять до загального обсягу статті). Таблиці та ілюстрації повинні бути підписані та пронумеровані, всі елементи окремої ілюстрації повинні бути згруповані в один об’єкт, якщо вони зроблені як малюнок MS Word. Не згруповані малюнки будуть видалені. Не допускаються кольорові та фонові рисунки.

 Не користуйтесь для форматування тексту пробілами, табуляцією і т.ін. Не ставте переноси вручну, не користуйтесь автоматичним переносом. Не використовуйте у документі колонтитули, зноски. Таблиці повинні мати вертикальну орієнтацію і будуватися за допомогою майстра таблиць редактора Word з арабською нумерацією. Формули підготовлені в редакції формул MS Equation 2.0.

Обсяг статті не менше восьми друкованих сторінок , на одній сторінці формату А4 розміщується приблизно 4000 знаків. Користуйтесь меню Сервіс – Статистика. Нумерацію сторінок не проставляти. Матеріали обсягом менше 30тис. знаків редколегією не розглядатимуться. 

Увага! Статті з використанням комп’ютерного українського перекладу не приймаються.

Авторські оригінали, що не відповідають зазначеним вимогам, не приймаються до розгляду. Рукописи підлягають додатковому редакційному рецензуванню. Прорецензована стаття може бути повернута автору на доопрацювання. Статті друкуються в авторській редакції. Редакція залишає за собою право на незначне редагування і скорочення, зі збереженням головних висновків і авторської стилістики. Про рекомендацію статті до друку та вартість публікації редакція повідомляє авторів додатково. Відхилений оригінал авторові не повертається.

Автор статті повністю відповідає за правильність викладених фактів, цитат, посилань,  про що він стверджує своїм підписом на звороті останньої сторінки, вказавши: вичитано, вивірено, відредаговано, дата, підпис.

Усі статті будуть перевірені програмою анти плагіату.

Статті друкуються після оплати вартості публікації, про що повідомляється додатково.

Будемо раді бачити Вас у м. Глухові – історико-культурному центрі сходу Українського Полісся та колишній гетьманській столиці!

Адреса: вул. Києво-Московська, буд. 24, м. Глухів, Сумська область,  41400.

Факультет дошкільної освіти

Телефон для довідок:

(099)3273912 — Шовкопляс Ольга Миколаївна — к.пед.н, доцент

факс (05444) 2-34-74;                                                            E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


Додаток 1

ЗАЯВКА

на участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Професійна підготовка майбутніх вихователів до реалізації завдань фізичного виховання дітей дошкільного віку в світлі сучасних освітніх вимог»(21-22 жовтня 2015 року), м. Глухів

Прізвище, ім’я, по батькові
(вказувати повністю)
 
Науковий ступінь  
Місце роботи (повна назва організації, навчального закладу, кафедри)  
Адреса установи, робочий телефон (вказати код)  
Посада (професор, доцент, викладач,  асистент, аспірант тощо)  
Науковий керівник (для аспірантів, із зазначенням наукового ступеню та посади)  
Адреса для листування (із зазначенням індексу)  
Контактний телефон, e-mail  
Номер та адреса відділення Нової пошти (для пересилки матеріалів)  
Форми участі у конференції (необхідне підкреслити)

Тільки публікація матеріалів

Публікація матеріалів+усна доповідь

Тільки усна доповідь

Участь без доповіді та публікації

Тематичний напрям  
Повна назва доповіді  
Технічний супровід виступу (підкреслити) Так / ні
Потреба у житлі Так / ні
Особистий підпис  

Додаток 2

Зразок оформлення тексту статті

УДК ________                                                                                            С.І. Богданов          

ОСОБЛИВОСТІ ПРОЕКТУВАННЯ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ЯКОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ

У статті розглянуто проблему…(2-3 - речення)………………………

Ключові слова: 5-7 слів

Постановка проблеми у загальному вигляді... Одним із найважливіших завдань професійної підготовки майбутніх педагогічних кадрів є стабільна зорієнтованість навчального процесу на системне неперервне якісне формування особистості вчителя основою якої є педагогічна майстерність …………………………………………………………….……….

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми... Існуюча джерельна база з проблеми представлена різноманітними підходами, серед яких................……………………..………………………… Значний внесок у виявлення та характеристику професійно-педагогічних якостей зробили Ф. Гоноболін, Н. Кузьміна………………

Формулювання цілей статті... Мету статті визначаємо…. ..................................................................................................................

Виклад основного матеріалу дослідження...  В нашому розумінні процес формування професійно-педагогічних якостей останній являє собою систему поєднаних навчально-виховних заходів, спрямованих на забезпеченняактивного свідомого вивчення студентами системи …………………………………………………………….………………...

Висновки…На основі викладеного вище можна стверджувати, що інваріант процесу формування професійно-педагогічних якостей ……………………..…….

Література (в порядку цитування, не більше 10 джерел)

  1. Демчук К. Формування лідерських та професійних якостей  майбутніх учителів гуманітарних спеціальностей /  Катерина Демчук // Проблеми підготовки сучасного вчителя. —  2012 — № 6 (Ч. 1). – С. 161—166.
  2. Зязюн І. А. Краса педагогічної дії. Навчальний посібник для вчителів, аспірантів, студентів середніх та вищих навчальних закладів / І. А. Зязюн, Г. М. Сагач. — Київ : Українсько-фінський інститут менеджменту і бізнесу. — 1997.  — 302 с.

С.И. Богданов

ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ  БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ

В статье предпринята попытка системного анализа организации ……………………………………………………………………………

Ключевые слова: профессионально-педагогические качества, педагогическое мастерство, профессиональная подготовка……

S. I. Bogdanov

PECULIARITIES OF FORMING THE PEDAGOGICAL QUALITIES

OF INTENDING TEACHERS

The article focuses on proving…………………………………………………………

Keywords......................................................................................................................

Додаток 3

ЗАЯВКА

на публікацію статті у випуску фахового видання з педагогічних наук

Відомості про автора :

Богданов Сергій Іванович – кандидат педагогічних наук, асистент кафедри педагогіки  Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка.

Кореспондентська адреса, де вказується наступна інформація:

ПІБ отримувача _______________________________________________

Номер відділення Нової Пошти _________________________________

Місто _______________________________________________________

Номер тел. ___________________________________________________

E-mail  кожного з авторів _________________________________________

Назва статті _____________________________________________________

Кількість збірників (За додатковий примірник збірника автори компенсують витрати за його виготовлення та пересилку у розмірі 50 грн. Вартість одного примірника випуску визначена із врахуванням вартості його пересилання.)

Даю згоду на використання моїх персональних даних та друк матеріалів на умовах, зазначених в інформаційному листі.

Дата _______________

Підпис _____________

Уникальная программа снижения веса от Фаберлик.
Новинки косметики фаберлик на faberllena.ru