Скачать шаблоны для cms Joomla 3 бесплатно.
Зелёные шаблоны джумла.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ГЛУХІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ОЛЕКСАНДРА ДОВЖЕНКА
БЕРДЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ М. П. ДРАГОМАНОВА
ВІННИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ МИХАЙЛА КОЦЮБИНСЬКОГО
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА
КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ОГІЄНКА
КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ
ІМЕНІ А. С. МАКАРЕНКА

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ-ЗАПРОШЕННЯ

Шановні молоді науковці, аспіранти, студенти!
Запрошуємо Вас взяти участь у

ІІ ВСЕУКРАЇНСЬКІЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ
ДЛЯ СТУДЕНТІВ ТА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
(ПЕРСПЕКТИВИ, ІННОВАЦІЇ, РОЗВИТОК)»,

яка відбудеться 21-22 квітня 2016 року на базі факультету дошкільної освіти Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка.

ТЕМА КОНФЕРЕНЦІЇ
«СУЧАСНЕ ДОШКІЛЛЯ У КОНТЕКСТІ ІНТЕГРАЦІЇ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ»

Наукові напрями роботи конференції:
1. Теоретико-методологічні засади розвитку сучасної дошкільної освіти.
2. Інноваційні технології в теорії та практиці дошкільної освіти.
3. Управління якістю дошкільної освіти: досвід та інновації.
4. Зарубіжний досвід дошкільної освіти в теорії та практиці українського дошкілля.
Робочі мови конференції: українська, російська.
Форма участі: публікація, доповідь.


Умови участі у роботі конференції

Для участі в роботі конференції потрібно до 31.03.2016 р. надіслати на електронну адресу оргкомітету Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. такі документи:
а) заявку на участь у конференції за зразком (Додаток 1);
б) скан-копію (якісну цифрову фотокартку) квитанції про оплату публікації (20 грн. за сторінку + 2 грн. комісія банку + організаційний внесок – 10 грн.);
в) статтю, оформлену відповідно до вимог (Додаток 2).

Назви надісланих документів повинні відповідати прізвищу автора публікації, наприклад: «Шевченко_заявка», «Шевченко_квитанція», «Шевченко_стаття».
Кошти переказувати на картку
Приват Банк 4149437851632206 - Шовкопляс Ольга Миколаївна
ТЕЛЕФОН для довідок: 0993273912
Е-mаі1: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. Шовкопляс О. М.
ДОДАТОК 1

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ
У ІІ ВСЕУКРАЇНСЬКІЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ТА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ
«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
(ПЕРСПЕКТИВИ, ІННОВАЦІЇ, РОЗВИТОК)»
м. Глухів, ГНПУ ім. О. Довженка,
21 -22 квітня 2016 р.
Прізвище,
ім’я, по батькові
Повна назва установи
Прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання, посада наукового керівника
Посада, курс, факультет, спеціальність
Назва доповіді
Обраний напрям роботи конференції

Адреса для відправки матеріалів конференції
(відділення Нова Пошта)
Контактний телефон
e-mail
Форма участі

ДОДАТОК 2
Вимоги до оформлення статті
До друку приймаються статті, що відповідають вимогам і мають такі необхідні елементи: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми й на які опирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується дана стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку, література (5-8 джерел); анотації і ключові слова українською та англійською мовами.
Обсяг статті – до 6 повних сторінок. Розміри полів: ліве – 30 мм, праве – 20 мм, верхнє – 20 мм, нижнє – 20 мм, до 30 рядків на сторінці.
Статті необхідно готувати за допомогою текстового редактора Мicrosoft Word 6.0 або 7.0. Шрифт статті – Times New Roman Cyr, через інтервал 1,5 розмір – 14 рt.
Назва статті має бути короткою (5–9 слів), адекватно відбивати її зміст, відповідати суті досліджуваної наукової проблеми. При цьому слід уникати назв, що починаються зі слів: «Дослідження питання…», «Деякі питання…», «Проблеми…», «Шляхи…», в яких не відбито достатньою мірою суть проблеми.
Посилання в тексті подавати тільки у квадратних дужках, наприклад [1], [1; 6]. Посилання на конкретні сторінки наводити після номера джерела, потім через кому сторінку (маленьке с.), далі її номер (наприклад: [1, с. 5]). Якщо далі йде інше джерело, то ставити його номер через крапку з комою в тих самих дужках (наприклад, [4, с. 5; 8, с. 10-11].
На всі рисунки й таблиці давати посилання в тексті. Усі рисунки мають супроводжуватися підрисунковими підписами, а таблиці повинні мати заголовки.
Рисунки виконувати у редакторі Мicrosoft Word 6.0, 7.0 за допомогою функції «Створити рисунок», а не виконувати рисунок поверх тексту. Написи на рисунки виконувати засобами Microsoft Word з тим, щоб редактор мав можливість зробити в них необхідні виправлення.
Формули у статтях по всьому тексту набирати у формульному редакторі – Eq. 3.0, шрифт TIMES, 10 кегль.
Якщо в тесті є абревіатура, то подавати її в дужках при першому згадуванні.
Оформлення літературних джерел слід виконувати відповідно до вимог ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання».
Автори несуть всю відповідальність за зміст статті та факт її публікації.
Анотацію набирати курсивом 14 кеглем. Виклад матеріалу в анотації має бути стислим і точним (близько 50 слів). Слід застосовувати синтаксичні конструкції безособового речення, наприклад: «Досліджено…», «Розглянуто…», «Установлено…» (наприклад, «Досліджено особливості розвитку… Обґрунтовано педагогічні умови…»).

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ:

ФОРМУВАННЯ ПРАВИЛЬНОЇ ПОСТАВИ У СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ ЗАСОБАМИ ФІТБОЛ-ГІМНАСТИКИ
Шабаліна Наталія, магістрантка Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка
Науковий керівник: О. М. Шовкопляс, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії і методики дошкільної освіти Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка

Постановка проблеми. Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст.
Мета статті: Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст.
Виклад основного матеріалу. Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст.
Висновки та перспективи подальших досліджень. Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст.
Список використаних джерел
1. Аксенова Н. Г. Дифференцированая методика лечебной физической культуры при кифотической деформации позвоночника / Н. Г. Аксенова. – М. : ЛГИФК, Львов, 1990. – 54 с.
2. Богініч О. Оздоровчу ідеологію – в життя малят / Ольга Богініч // Дошкільне виховання. – 2006. – № 7. – С. 7–9.
Анотація. У статті текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст. Ключові слова: текст, Текст, Текст, Текст, Текст..
Annotation: Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст. Key words: текст, Текст, Текст, Текст.

Уникальная программа снижения веса от Фаберлик.
Новинки косметики фаберлик на faberllena.ru