Звіт про НДР кафедри ДПіП за 2022 рік

Звіт про НДР кафедри ТМДО за 2022 рік

Звіт про НДР кафедри ТМФВ за 2022 рік

 

ВИКЛАДАЦЬКА НАУКОВА РОБОТА

За час існування факультету дошкільної освіти викладачами було видано 763 наукові статті; 1 патент на винахід; 23 навчальні посібники.

Викладачі факультету, які мають вчене звання й науковий ступінь, є рецензентами методичних посібників, авторефератів кандидатських і докторських дисертацій, виступають опонентами на захисті кандидатських дисертацій.

Викладачі кафедр факультету беруть участь у всеукраїнських проектах: І.Д. Савченко у регіональному проекті «Формування громадянина в дошкільному віці», який виконується на базі дошкільних навчальних закладів м. Путивля, м. Шостки, м. Глухова; Н.М. Гордій – у регіональному проекті «Особистісний розвиток дитини дошкільного віку» на базі дошкільного навчального закладу «Теремок» м. Старобільська Луганської області.

Щорічно викладачі кафедр беруть участь у міжнародних, всеукраїнських, обласних наукових конференціях, Інтернет-конференціях, науково-методичних семінарах, результати своїх наукових розвідок публікують у фахових виданнях України та за кордоном (Росія, Білорусія, Польща, Чехія, Болгарія, Великобританія, Франція). Викладачами кафедр факультету підготовлено до друку колективну монографію на тему: «Комплексний підхід до формування професійної компетентності у майбутнього вихователя дошкільного навчального закладу».

 

Звітна науково-практична конференція викладачів

 

 

 

НАУКОВІ ЛАБОРАТОРІЇ КАФЕДР

    При кафедрах функціонують 3 наукові лабораторії:

- «Професійна підготовка майбутнього вихователя до формування життєвої компетентності дітей дошкільного віку» (кафедри дошкільної педагогіки і психології та теорії і методики дошкільної освіти);

Науково-дослідна лабораторія «Здоров’я дитини» (кафедри теорії і методики дошкільної освіти)

Керівник – к.п.н., доц. Шовкопляс Ольга Миколаївна.

Склад лабораторії:

Курок О.І. – доктор історичних наук, професор, ректор Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка

Куліш І.Д. – декан факультету Дошкільної освіти, кандидат пед. наук, старший викладач кафедри теорії і методики дошкільної освіти

Гордій Н.М. – кандидат пед. наук, доцент кафедри теорії і методики дошкільної освіти

Тітаренко С.А. – кандидат пед. наук, доцент, кафедри дошкільної педагогіки і психології

Корякіна І.В. – кандидат пед. наук, доцент, завідувач кафедри теорії і методики дошкільної освіти

Барсуковська Г.П. – старший викладач кафедри дошкільної педагогіки і психології

Лісневська Н.В. – кандидат пед. наук, старший викладач кафедри теорії і методики дошкільної освіти

Діяльність співробітників лабораторії спрямовувалася на залучення професорсько-викладацького складу, магістрантів, педагогів-практиків (вихователів, методистів, завідувачів закладів дошкільної освіти) і студентів до розробки проблем оздоровлення дітей дошкільного віку та професійної підготовки вихователів дітей дошкільного віку в умовах реформування системи дошкільної освіти України на шляху інтеграції до Європейського освітнього простору.

Лабораторія здійснювала свою діяльність у взаємодії з кафедрами теорії і методики дошкільної освіти, дошкільної педагогіки і психології, закладами дошкільної освіти м. Глухова, методичними кабінетами міських та районних управлінь освіти.

За звітний період опубліковано 12 статей:

1 стаття Webofscience;

6 статей у журналах, що входять до переліку наукових фахових видань України;

5 тез доповідей на конференціях різного рівня.

Проведено IV Всеукраїнську інтернет-конференцію студентів, аспірантів та молодих науковців «Актуальні проблеми дошкільної освіти: перспективи, інновації, розвиток» (15-16.02.2018 р.); IІ Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Дошкільна освіта України в контексті інтеграції до європейського освітнього простору» (19-20.10.2018 р.) в рамках яких науковці та студенти висвітлювали актуальні питання здоров’язбереження в дошкільній освіті, питання впровадження інноваційних оздоровчих технологій в практику підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти.

За результатами наукових пошуків студентів, молодих науковців вийшов друком Збірник наукових праць «Психолого-педагогічний пошук» №4 в двох частинах.

Під керівництвом працівників лабораторії результати студентських наукових розвідок були відзначені на наукових конкурсах різних рівнів:

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт зі спеціальності «Дошкільна освіта»

 

Шаповал Юлія Вячеславівна, факультет дошкільної освіти, спеціальність 012 Дошкільна освіта, ІV курс, 42-ДО група.

Супрунова Ніна Олександрівна, факультет дошкільної освіти, спеціальність 012 Дошкільна освіта, ІV курс, 42-ДО група.

Бердянський державний педагогічний університет, м. Бердянськ (19-21 квітня 2019 р.), ІІ місце

       Міжнародний конкурс «Науковий дебют – 2017» (Польща) – Шаповал Юлія Вячеславівна, факультет дошкільної освіти, спеціальність 012 Дошкільна освіта, ІV курс, 42-ДО група.

        Міжвузівський Всеукраїнський творчий конкурс для молоді «Творчість – основа розвитку духовного потенціалу людини» – Бокова Катерина, Охріменко Оксана, Скоробагата Ірина факультет дошкільної освіти, спеціальність 012 Дошкільна освіта, магістранти.

Студентами опубліковано 23 самостійних публікацій.

«Безпека та здоров’я людини» (кафедра безпеки життєдіяльності, фізичного виховання та здоров’я людини).

   Протягом 2009-2010 рр. викладачі кафедри дошкільної педагогіки і психології розробляли держбюджетну тему «Система підготовки  майбутнього вихователя до фізичного виховання дітей дошкільного віку». Результати дослідження презентовано в однойменній колективній монографії.

   Наукова лабораторія «Професійна підготовка майбутнього вихователя до формування життєвої компетентності kinky free sex videos дітей дошкільного віку» створена в 2014 року, мета якої проведення експериментальних досліджень з даної проблеми, розробка практичних рекомендацій, написання методичних посібників, монографій, наукових статей, висвітлення актуальних проблем з даної теми на міжнародних, всеукраїнських конференціях, семінарах.

       Сьогодні у складі лабораторії працюють 7 кандидатів наук, 3 старших викладачі, 2 асистенти.

     Наукова лабораторія «Безпека та здоров’я людини» створена в 2014 році.

      Сьогодні у складі лабораторії працюють 3 кандидати наук, 12 асистентів.

ЗВІТ 2022 - ПОСИЛАННЯ

ПЛАН 2023- ПОСИЛАННЯ

Студентська НДР кафедри ДПіП за 2022 рік

Студентська НДР кафедри ТМФВ за 2022 рік

Cтудентська НДР кафедри ТМДО за 2022 рік

 

 

 

Вітання Конопля А 12.04.2021


 

 09.04.2020


 

            logo1         Запрошуємо студентів нашого навчального закладу
  взяти участь у І етапі Всеукраїнського творчого  конкурсу  для студентської молоді
«Здорова дитина – здорова нація»

І етап триває з 01 грудня 2019 р. до 03 лютого 2020 р.

З детальною інформацією щодо вимог у оформленні студентських наукових робіт можна ознайомитися у Положенні про проведення Всеукраїнського творчого конкурсу «Здорова дитина-здорова нація» на сайті університету за адресою http://new.gnpu.edu.ua/uk/vseukrainskyi-tvorchyi-konkurs-dlia-studentskoi-molodi-zdorova-dytyna-zdorova-natsiya.html

Організаційний комітет 


 

СТУДЕНТСЬКА НАУКОВА РОБОТА

         Систематично студенти факультету дошкільної освіти беруть участь у студентських науково-практичних конференціях, мовно-літературного конкурсах, де займають призові місця.
        Студенти, які займаються дослідною роботою, беруть участь і здобувають перемогу у Всеукраїнських олімпіадах і конкурсах студентських наукових робіт, друкують статті в збірниках наукових праць студентів.
           Результати власних наукових робіт студенти оформляють у курсових, дипломних і магістерських роботах. Кращі з них презентують на науково-практичних конференціях у вузі, вузах України та за кордоном. Наукові роботи з найбільш вагомими результатами беруть участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт та за кордоном, зокрема у Польщі.
          Студенти факультету дошкільної освіти – активна та креативна молодь. Це проявляється в наступному:
       1. Упродовж 14.09 ? 16.09.2018 р. на базі Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка відбувалася VIII міжнародна науково-практична конференція «Лідерство – фундаментальний інструмент комунікації: європейський діалог» у рамках проекту «Школа студентських ініціатив». У ній брали участь Мороз М. Р. (11-ДО), Маньковська Т. О. (11-ДО), Панченко Я. М. (11-ДО), Крюкова А. О. (11-ДО), Грищенко Д. О. (22-ДО), Вороніна К. В. (22-ДО), Шаповал Ю. В. (61-1МДО).
       2. Упродовж 24 ? 25 жовтня 2018 р. відбувалась Всеукраїнська науково-практична конференція  з міжнародною участю «Сучасна іншомовна освіта в Україні та закордоном: стан, виклики і перспективи», у якій брали участь: Мороз М. Р. (11-ДО), Мажуга О. Ю. (11-ДО).
       3. Упродовж 18 ? 19 жовтня 2018р. відбувалась ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Дошкільна освіта України в контексті інтеграції до європейського освітнього простору», у якій брали участь: Андрющенко А. С. (30-21ДО), Болбот Н. А. (30-21ДО), Буйкевич О. А. (30-21ДО), Головач А. В. (30-21ДО), Дьомичева К. О. (30-21ДО), Жидченко К. О. (30-21ДО), Істифєєва А. В. (30-21ДО), Лубенец О. А. (30-21ДО), Маклакова Є. П. (30-21ДО), Максименко К. В. (30-21ДО), Медведь Т. В. (30-21ДО), Міщанин М. М. (30-21ДО), Москалець Ю. А. (30-21ДО), Муковоз М. С. (30-21ДО), Олефір К. Е. (30-21ДО), Павленко В. А. (30-21ДО), Романенко О. О. (30-21ДО), Ситник Н. В. (30-21ДО), Смєлова С. Г. (30-21ДО), Смоголь А. М. (30-21ДО), Суховєєва К. Ю. (30-21ДО), Токарева О. А. (30-21ДО), Федорок Ю. А. (30-21ДО), Хачко С. Е. (30-21ДО), Шевелєва А. О. (30-21ДО).
      4. 1.11.2018 р. відбувся ІІ етап мовно-літературного конкурсу ім. Т. Г. Шевченка, у якому взяли участь: Бик І. М. (11-ДО), Панченко Я. М. (11-ДО), Шеремет’єва Ю.С. (11-ДО), Маханькова І. В. (21-ДО), Лось О. М. (21-ДО), Ткаченко Г. А. (42-ДО) (зайняла місце).
      5. Упродовж 11 ? 12 листопада 2018 р. відбувалась Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, магістрантів та молодих науковців «Сучасне довкілля : актуальні проблеми, досвід, перспективи розвитку», у якій брали участь: Мороз М. Р. (11-ДО), Маньковська Т. О. (11-ДО), Мажуга О. Ю. (11-ДО), Беркут В. В. (11-ДО), Звягольська А. С. (11-ДО), Крючкова В. В. (11-ДО), Панченко Я. М. (11-ДО), Лось О. М. (21-ДО), Маханькова І. В. (21-ДО).
     6. З 4 по 6 грудня 2018 р. проходила VІІІ Міжнародна інтернет-конференція молодих учених і студентів «Глухівські наукові читання – 2018». У ній брали участь: Маханькова І. В. (21-ДО), Маслюк І. Ю.  (21-ДО), Безделова Н. О. (61-1 МДО), Гудима Т. В. (61-1 МДО), Деньгубова С. В. (30-61 МД), Єсепчук В. М. (62-2 МДО), Заєць Н. В. (61-1 МДО), Калініна А. В. (61-2 МДО), Клименко Ю. В. (61-1 МДО), Литвин К. В. (61-1 МДО), Литвиненко К. В. (61-1 МДО), Лось О. М. (21-ДО), Маньковська Т. О. (11-ДО), Осадча О. О. (61-1 МДО), Павленко Т. С. (61-1 МДО), Плющ К. А. (21-ДО), Пройдисвіт Д. С. (61-1 МДО), Супрунова Н. О. (61-1 МДО), Ткаченко Г. А. (42-ДО), Яснолобова К. О. (21-ДО).
     7. 13.12.2018 р. відбувся ІІІ (обласний) етап мовно-літературного конкурсу ім. Т. Г. Шевченка, де взяла участь Ткаченко Г. А. (42-ДО).

 

Нагородження переможців І туру Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни "Безпека життєдіяльності" 

Нагородження переможці І туру сеукраїнської студентської олімпіади з

 

ІІ тур Всеукраїнськиого конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності "Дошкільна освіта"

 DSCN2528

НАУКОВІ ТЕМИ КАФЕДР

    Наукова робота кафедр здійснюється за такими науковими темами:

  - «Формування педагогічної майстерності у майбутнього вихователя дошкільного навчального закладу» (кафедра дошкільної педагогіки і психології)

НДР кафедри  теорії і методики дошкільної освітп «Оптимізація освітньо-виховного процесу в дошкільному навчальному закладі».

Викладачі кафедри теорії і методики дошкільної освіти задіяні у дослідженні таких тем:

  1. Підготовка майбутніх вихователів до професійної діяльності в закладі дошкільної освіти.
  2. Формування життєвої компетентності дітей дошкільного віку в процесі освітньо-виховної діяльності.

Результатами цієї роботи є:

  1. Проведено теоретичне обґрунтування ряду педагогічних умов професійної підготовки майбутніх вихователів до здійснення освітньої діяльності в закладах дошкільної освіти,в різних напрямах:

  • інноваційна оздоровча діяльність в закладі дошкільної освіти(к.п.н., доц. Шовкопляс О.М., к.п.н., ст. викл. Лісневська Н.В.);
  • художньо-творча діяльність дітей дошкільного віку (к.п.н., доц. Корякіна І.В., к.п.н., ст. викл. Заїка О.Я., аспірант Труш І.А.);
  • здійснення компетентнісного підходу до розвитку дитячої особистості (д.п.н., проф. Рогальська-Яблонська І.П., к.п.н., доц. Корякіна І.В., к.п.н., доц. Гордій Н.М., к.п.н., доц. Шовкопляс О.М., к.п.н., ст. викл. Куліш І.Д., к.п.н., ст. викл. Заїка О.Я., к.п.н., ст. викл. Лісневська Н.В., аспірант Дмитренко А.П., аспірант Труш ІА.).

  1. Визначено ефективні педагогічні умови професійної підготовки майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти до формування життєвої компетентності дітей:

  • забезпечення комплексної фахової підготовки на основі взаємообумовленого зв’язку мети, змісту, форм, методів навчання (д.п.н., проф. Рогальська-Яблонська І.П., к.п.н., доц. Корякіна І.В., к.п.н., доц. Гордій Н.М., к.п.н., доц. Шовкопляс О.М., к.п.н., ст. викл. Куліш І.Д., к.п.н., ст. викл. Заїка О.Я., к.п.н., ст. викл. Лісневська Н.В., аспірант Дмитренко А.П., аспірант Труш ІА.);
  • забезпечення інтегрованого підходу до викладання фахових дисциплін у процесі набуття студентами теоретико-методичних знань, умінь та здатності здійснювати вибір доцільних способів розв’язання проблем(к.п.н., доц. Корякіна І.В., к.п.н., ст. викл. Заїка О.Я., аспірант Труш ІА.);
  • упровадження комплексу традиційних та інноваційних технологій у процес фахової підготовки майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти до формування життєвої компетентності дітей (к.п.н., доц. Гордій Н.М., к.п.н., доц. Шовкопляс О.М., к.п.н., ст. викл. Куліш І.Д., к.п.н., ст. викл. Лісневська Н.В.).

 - «Проблеми формування безпечного та здорового способу життя людини на шляху до сталого розвитку суспільства» (кафедра безпеки життєдіяльності, фізичного виховання та здоров’я людини).

Мета: здійснення постійного удосконалення змісту, форм і методів навчального процесу з фізичного виховання дослідження проблеми фізичного стану студентів упродовж їх навчання в університеті, удосконалення технологій методів і прийомів формування здорового та безпечного способу життя. 

  

Дочірні категорії