Здобувачі вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 012 Дошкільна освіта під час «Навчально-наукової практики «На робочому місці викладача» проводили відкриті заняття з використанням дистанційної технології Zoom, де продемонстрували високий рівень володіння методами і прийомами організації освітнього процесу в закладі вищої освіти (Здобувачі вищої освіти: Гриньова А., Нечай Д., Яснолобова К., Метельська Ю., Прічіч Т., Панченко Ю., Репецька А., Руденко Н., Деркач Т., Василенко О., Забаренко А., Нікітіна Я., Смєлова С. Групові керівники: Загородня Л.П., Данильченко І.Г., Артемова Л.В., Тітаренко С.А.)

06.11.2020.1 06.11.2020.2

06.11.2020.3 06.11.2020.4


Безвідривна практика студентів 23-ФК групи спеціальності  014 Середня освіта (Фізична культура). Вивчаємо освітній процес з ЗОШ №1 м.Кролевець

14.11.2020.2

 14.11.2020.1

 


 

Настановча конференція з навчально-управлінської в закладах дошкільної освіти, відділах освіти, закладах вищої освіти І-ІV рівня акредитації педагогічної практики.

Згідно з навчальним планом підготовки магістрів за спеціальністю 012 Дошкільна освіта, наказу по Глухівському НПУ ім..О.Довженка №49-СТ-П від 08.04.2020 «Про педпрактику» проведено настановчу конференцію для студентів 61-1МДО, 61- МДО груп факультету дошкільної освіти денної форми навчання з виконанням завдань через дистанційні технології навчання.

15.04.2020.2

 

 07.04.2020 було проведено захист навчально-методичної практики зі спеціалізації в студентів 21-ДА групи факультету дошкільної освіти з використанням технології дистанційного навчання Zoom.

 

 07.04.2020

07.04.2020.1

07.04.2020.2

 

014. 11 Силабус Практика НАВЧАЛЬНА НА РОБОЧОМУ МІСТІ ТРЕНЕРА 2020

012 Силабус_Практика_НАВЧАЛЬНО-УПРАВЛІНСЬКА ПРАКТИКА В ЗАКЛАДАХ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ, ВІДДІЛАХ ОСВІТИ, ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ І-ІV РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ 2020

012 Силабус ПРАКТИКА В ГРУПАХ ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ Бакалавр 2020

Програма 2020 НАВЧАЛЬНО-УПРАВЛІНСЬКА ПРАКТИКА В ЗАКЛАДАХ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ, ВІДДІЛАХ ОСВІТИ, ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ І-ІV РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ

Програма 2020 ПРАКТИКА В ГРУПАХ ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ

Положення про організацію, проведення практичної підготовки студентів у Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка

Педагогічна практика навчально-методичний посібник для студентів ОС «Бакалавр» спеціальності 012 «Дошкільна освіта»Педагогічна практика навчально-методичний посібник для студентів ОС «Бакалавр» спеціальності 012 «Дошкільна освіта»

Методичні рекомендації щодо проходження педагогічних практик студентами ОС «Магістр» спеціальності 012 «Дошкільна освіта»щодо проходження педагогічних практик студентами ОС «Магістр» спеціальності 012 «Дошкільна освіта»

проміжна атестація 

rez.promatest.fizkul.2020

rez.promatest.doshosv.2020

Rez.ses.2020

 

Rez.ses.2020.1

Rez.ses.2020.2

Rez.ses.2020.3


 

RezDekDo1

RezDekDo2

RezDekDodenform

RezDekFK1

RezDekFK2

17.07.19.1

17.07.19.2

17.07.19.3

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Глухівський національний педагогічний університет

імені Олександра Довженка

  ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор

_________Кузнецова Г.П.

підпис  прізвище, ініціали

"____" ___________ 2016 р.

Робоча навчальна програма

дисципліни _Фізичне виховання дітей у природних умовах _

для студентів за спеціальністю 012 Дошкільна освіта

галузі знань 01 Освіта_____________________________       

Статус дисципліни: вибіркові, цикл ____дисципін професійно-практичної підготовки __

Факультет____дошкільної освіти _

Кафедра ___теорії і методики дошкільної освіти ___

Форма навчання Курс Семестр Загальне навантаження Кількість годин Вид семестрового контролю
Аудиторні заняття Індивідуальна робота студента Самостійна робота студента
Європейські кредити Години Всього Лекції Лабораторні роботи Практичні заняття Залік Іспит
Денна 6 4 3 90 26 12   14   64 З  
Заочна 6 4 3 90 8 4   4   82 З  

Робоча програма складена на основі ОПП підготовки спеціалістів галузевого стандарту вищої освіти МОН України (навчального плану)  

Програму складено ___________________ __Лісневська Н.В.__              

Схвалено на засіданнікафедри теорії і методики дошкільної освіти

Протокол №     від «     »                   2016 р.

Завкафедри теорії і методики дошкільної освіти                  _____Корякіна І.В.

Декан факультету (Керівник інституту)_дошкільної освіти____

                                                                                           Загородня Л.П.

Робоча програма розглянута та схвалена вченою радою факультету (інституту)_дошкільної освіти___________________

Протокол №    від «   »                2016 року

Голова вченої (методичної) ради                               Пономаренко Т.О.

                                                        (підпис)                (прізвище та ініціали)

Пояснювальна записка

Період дитинства є найвідповідальнішим, адже саме в дошкільні роки закладається фундамент здоров’я, відбувається бурхливий розумовий і фізичний розвиток, формування особистості. Процес розвитку, зміцнення здоров’я дітей дошкільного віку залежить від достатньої рухової активності, загартування, розвитку фізичних якостей, покращення настрою. У повній мірі це відбувається під час здійснення з дошкільниками фізичного виховання у природних умовах. Крім того, у ході проведення туристичних походів, екскурсій, мандрівок, фізкультурних занять і свят, рухливих і спортивних ігор і вправ у природних умовах у дітей розвиваються психічні процеси, окомір, координація рухів, зміцнюються м’язи, активізується робота всіх систем організму (серцево-судинна, дихальна, травна, нервова), виховуються морально-вольові якості (взаємодопомога, відповідальність, чесність, наполегливість, сміливість, рішучість тощо). Все це сприяє

Програма курсу «Фізичне виховання дітей у природних умовах» складена відповідно до освітньо-професійної програми відповідного напряму підготовки майбутніх педагогічних кадрів.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є процес професійної підготовки майбутніх вихователів до фізичного виховання дітей, взаємозв’язок з практикою роботи з дошкільниками у природних умовах, виховання та розвиток під час здійснення цієї роботи. Курс «Фізичне виховання дітей у природних умовах» дає уявлення про форми та методи навчання дітей дошкільного віку у природі під час їх фізичного виховання, чільне місце у вивченні курсу посідає розгляд методичних, технологічних та організаційних аспектів проблеми.

Метою курсу є професійна підготовка студентів до оволодіння теоретичними знаннями, вміннями та навичками щодо особливостей організації фізичного виховання дітей дошкільного віку у природних умовах з метою їхнього фізичного та розумового розвитку, а також збереження та зміцнення їх здоров’я, ознайомлення студентів із особливостями планування роботи з фізичного виховання у природних умовах, проведення з дітьми дошкільного віку форм фізичного виховання, застосування засобів і методів фізичного виховання, спрямованими на фізичний розвиток дітей дошкільного віку, покращення їх самопочуття, стану фізичного, психічного, соціального та духовного здоров’я.

Зміст курсу складається з трьох модулів. Необхідною умовою вивчення курсу є зв’язок з курсом теорії і методики фізичного виховання, дошкільної педагогіки, дитячої психології, анатомії та фізіології, та ін. Дисципліна опановується після вивчення таких курсів, як «Дошкільна педагогіка», «Дитяча психологія», «Теорія та методика фізичного виховання»; передує педагогічній практиці.

Завданнями курсу є:

- опанування студентами науково-теоретичними та практичними основами курсу «Фізичне виховання дітей у природних умовах»;

- засвоєння студентами знань, умінь і навичок організації та проведення різних форм із фізичного виховання у природних умовах, добору змісту та методів роботи відповідно до форм;

- уміння вести роботу з батьками з даної проблеми;

- оволодіння методикою науково-методичної та науково-дослідної роботи з актуальних проблем курсу.

Позанавчальна робота студентів передбачає:

• участь студентів у роботі проблемних груп та лабораторій та ін.;

• участь студентів у виконанні держбюджетних наукових робіт;

• написання курсових, дипломних та магістерських робіт;

• написання статей і тез доповідей, виступ на студентських наукових конференціях.

Дисципліна «Фізичне виховання дітей у природних умовах» – є профілюючий з напряму підготовки 012 Дошкільна освіта.

У процесі засвоєння курсу «Фізичне виховання дітей у природних умовах» студенти повинні оволодіти відповідними компетенціями, зокрема:

Основні навчальні компетенції як результат успішного засвоєння навчального курсу:студенти повинні знати:

- особливості планування та обліку роботи з фізичного виховання дітей дошкільного віку у природних умовах;

- визначення понять «планування», «облік», види планування, види обліку;

- називати форми фізичного виховання, які організовуються з дітьми в різних вікових групах у природних умовах;

- знати анатомо-фізіологічні особливості дітей дошкільного віку;

- знати особливості фізичного виховання дітей дошкільного віку.

Студенти повинні вміти:

- визначати стан здоров’я та фізичний розвиток дітей;

- добирати необхідні методи, форми та засоби фізичного виховання дітей у природних умовах;

- організовувати активний відпочинок дітей у природних умовах;

- проводити туристичні походи одного дня, екскурсії, мандрівки з дітьми;

- проводити фізкультурні заняття у природних умовах з використанням природних матеріалів;

- здійснювати особистісно орієнтований підхід до дітей під час фізичного виховання.

Програма курсу побудованаза модульною технологією, включає тематичний розподіл годин, перелік тем лекцій та їх анотацію, методичні рекомендації до практичних занять, завдання до самостійної роботи студентів, список рекомендованої навчальної, наукової та довідкової літератури, передбачає структурування аудиторної, індивідуальної та самостійної роботи відповідно до модулів і змістових модулів, а також форми контролю та умови оцінювання навчальної діяльності студентів.

Основні поняття та терміни: фізичне виховання, фізичний розвиток, анатомо-фізіологічні особливості.

Опис навчальної дисципліни

Титульна сторінка опису

Назва

дисципліни Фізичне виховання дітей у природних умовах __

Характеристика дисципліни Напрям підготовки, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень Академічний календар, види занять

кількість:

кредитів ECTS

__3

модулів

____3

змістових модулів

____5

Загальний обсяг дисципліни

_90 год

Аудиторних годин

на тиждень

__2 год.

Напрям підготовки педагогічна освіта_01_

ОС магістр___

Спеціальність

012 Дошкільна освіта

Статус дисципліни

Професійно-практичної підготовки_

Курс

ІІ

Семестр

4____

Всього годин:

Лекцій 12 / 4 ___

практичних_14 / 4_

СРС

__64 / 82

ІРС

__

Вид підсумкового

контролю ___залік

Структура залікових кредитів дисциплін

Теми

Ауд.

(д.ф./з.ф.)

Лекц.

(д.ф./з.ф.)

Практ.

(д.ф./з.ф.)

ІРС

СРС

(д.ф./з.ф.)

Модуль І «Теоретичні засади курсу «Фізичне виховання дітей у природних умовах»»
Змістовий модуль 1.1.

Тема 1 Поняття фізичного виховання та його історичний розвиток.

4/2

2/1

2/1

 

12/12

Змістовий модуль 1.2.

Тема 2Планування та облік роботи з фізичного виховання дітей у природних умовах.

4/1

2/0,5

2/0,5

 

12/12

Модуль II. «Теоретико-методичне керівництво роботою з фізичного виховання дітей дошкільного віку у природних умовах»
Змістовий модуль 2.1.

Тема 3 Особливості організації фізичного виховання дітей у природних умовах.

4/1

2/0,5

2/0,5

 

12/12

           
           
Модуль ІІІ. «Методичне керівництво роботою з фізичного виховання дітей дошкільного віку у природних умовах»
Змістовий модуль 3.1

Тема 4 Організація та проведення різних форм фізичного виховання з дітьми у природних умовах.

6/2

2/1

4/1

 

14/23

Змістовий модуль 3.2

Тема 5 Методика написання конспектів різних форм фізичного виховання з дітьми у природних умовах відповідно до розробленого змісту роботи.

8/2

4/1

4/1

 

14/23

       
Всього денна форма 26/8 12/4 14/4   64/82
                   

Зміст лекційного курсу

Номер теми Перелік змістових модулів, тем лекцій, їх анотації Кількість годин

1.

Модуль І. «Теоретичні засади курсу «Фізичне виховання дітей у природних умовах»»

Змістовий модуль 1.1.

Поняття фізичного виховання та його історичний розвиток.

Літературні джерела

Основна: [1; 2; 3; 4].

Додаткова: [1; 2].

2/1

2

Змістовий модуль 1.2.

Планування та облік роботи з фізичного виховання дітей у природних умовах.

Літературні джерела

Основна: [1; 2; 3; 4].

Додаткова: [1; 2]. 

2/0,5

3

Модуль II. «Теоретико-методичне керівництво роботою з фізичного виховання дітей дошкільного віку у природних умовах»

Змістовий модуль 2.1.

Особливості організації фізичного виховання дітей у природних умовах.

Літературні  джерела

Основна: [1; 2; 3; 4].

Додаткова: [1; 2]. 

2/0,5

4

Модуль ІІІ. «Методичне керівництво роботою з фізичного виховання дітей дошкільного віку у природних умовах»

Змістовий модуль 3.1.

Організація та проведення різних форм фізичного виховання з дітьми у природних умовах.

Літературні  джерела

Основна: [1; 2; 3; 4].

Додаткова: [1; 2].

2/1

5

Змістовий модуль 3.2

Методика написання конспектів різних форм фізичного виховання з дітьми у природних умовах відповідно до розробленого змісту роботи.

Літературні джерела

Основна: [1; 2; 3; 4].

Додаткова: [1; 2].

4/1

   
Разом за 4 семестр   12/4

Зміст практичних занять

п/п

Тема практичного заняття Кількість годин

1

2

Модуль І.

Змістовий модуль 1.1.

Поняття фізичного виховання та його історичний розвиток.

Літературні джерела

Основна: [1; 2; 3; 4].

Додаткова: [1; 2]. 

Змістовий модуль 1.2.

Планування та облік роботи з фізичного виховання дітей у природних умовах.

Літературні джерела

Основна: [1; 2; 3; 4].

Додаткова: [1; 2]. 

 2/1

2/0,5

3

Модуль II.

Змістовий модуль 2.1.

Особливості організації фізичного виховання дітей у природних умовах.

Літературні джерела

Основна: [1; 2; 3; 4].

Додаткова: [1; 2]. 

2/0,5

4

5

Модуль ІІІ.

Змістовий модуль 3.1.

Організація та проведення різних форм фізичного виховання з дітьми у природних умовах.

Літературні  джерела

Основна: [1; 2; 3; 4].

Додаткова: [1; 2]. 

Змістовий модуль 3.2.

Методика написання конспектів різних форм фізичного виховання з дітьми у природних умовах відповідно до розробленого змісту роботи.

Літературні джерела

Основна: [1; 2; 3; 4].

Додаткова: [1; 2]. 

4/1

4/1

                                                                       Разом  за 4 семестр: 14/4

Зміст самостійної роботи

Номер теми Зміст самостійної та індивідуальної роботи Кількість годин
СРС

Тема 1

Поняття фізичного виховання та його історичний розвиток.

Змістовий модуль 1.1.

Завдання для самостійної роботи:

 1. опрацювати лекційний матеріал з теми;
 2. оформлення глосарію до теми;

3) підготуватися до термінологічного диктанту.

4) написати повідомлення «Фізичне виховання дітей у природних умовах у різні історичні часи».

12/12

Тема 2

Планування та облік роботи з фізичного виховання дітей у природних умовах.

Змістовий модуль 1.2.

Завдання для самостійної роботи:

1) опрацювати лекційний матеріал;

2) оформлення глосарію до теми;

3) розробити перспективний план фізичного виховання для дітей ІІ молодшої, середньої та старшої груп у природних умовах.

12/12

Тема 3

Особливості організації фізичного виховання дітей у природних умовах.

Змістовий модуль 2.1.

Завдання для самостійної  роботи:

1) опрацювати лекційний матеріал;

2) законспектувати статті з фахових журналів.

12/12

Тема 4

Організація та проведення різних форм фізичного виховання з дітьми у природних умовах.

Змістовий модуль 3.1.

Завдання для самостійної роботи:

1) опрацювати лекційний матеріал;

2) законспектувати статті з фахових журналів.

3) розробити зміст роботи з фізичного виховання для дітей ІІ молодшої, середньої, старшої груп (для з.ф.)

14/23

Тема 5

Методика написання конспектів різних форм фізичного виховання з дітьми у природних умовах відповідно до розробленого змісту роботи.

Змістовий модуль 3.2.

Завдання для самостійної роботи:

1) опрацювати лекційний матеріал з теми;

2)законспектувати статті з журналів;

 3) написати конспекти та сценарії форм роботи з фізичного виховання дітей у природних умовах (ІІ молодша, середня та старша групи ).

14/23

  Разом за 4 семестр 64/82

Питання до заліку

1. Основні поняття фізичного виховання дітей.

2. Розвиток історичної думки про фізичне виховання дітей у природних умовах.

3. Методи та прийоми роботи з дітьми.

4. Значення планування у фізичному вихованні дітей. Вимоги до вихователя.

5. Облік роботи з фізичного виховання дітей.

6. Види планування. Особливості планування роботи з фізичного виховання.

7. Організація фізичного виховання дітей у природних умовах.

8. Значення фізичного виховання дітей у природних умовах.

9. Аналіз чинних програм із фізичного виховання дітей у природних умовах.

10. Методика проведення фізкультурних занять з дітьми у природних умовах.

11. Методика проведення ранкової гімнастики з дітьми у природних умовах.

12. Методика проведення туристичних походів, мандрівок, екскурсій, свят з дітьми у природних умовах.

13. Методика проведення фізкультурних свят і розваг з дітьми у природних умовах.

14. Методика проведення рухливих ігор і пригодницьких ігор-змагань з дітьми у природних умовах.

15. Методика написання конспектів фізкультурних занять у природних умовах.

16. Методика написання конспектів ранкової гімнастики з дітьми у природних умовах.

17. Методика написання сценаріїв, конспектів туристичних походів, мандрівок, екскурсій, свят з дітьми у природних умовах.

18. Методика написання сценаріїв фізкультурних свят і розваг з дітьми у природних умовах.

19. Методика написання конспектів рухливих ігор і пригодницьких ігор-змагань з дітьми у природних умовах.

Критерії оцінювання знань студентів

із «Фізичне виховання дітей у природних умовах» за ОС «Магістр»

п/п

Нормована

стобальна

університетська

шкала за КМС

Стобальна

шкала

оцінювання

УЦОЯО

Національна

шкала

Критерії оцінювання
1 30-39   незадовільно

Студент:

- виявляє незнання теоретичного матеріалу із фізичного виховання дітей у природних умовах або його поверхове викладення;

- ключові питання розкриваються неповно;

- помиляється у визначенні методичних понять;

– не знайомий із методами та прийомами роботи з дітьми та особливостями їх використання у фізичному вихованні дітей;

- не наводить прикладів;

- допускаються суттєві помилки у

розв’язанні конкретних методичних завдань;

- не користується науковою термінологією;

- відсутній творчий підхід у вирішенні завдань;

- володіє низькою культурою усного мовлення;

- не виконано більш як половину завдання;

- студент виявляє незнання більшої частини відповіді на питання, непослідовно викладає теоретичний матеріал, не наводить потрібних прикладів, допускає в роботі помилки;

- не вміє розробити конспект або сценарій за визначеною темою з використанням оздоровчих технологій.

40-49    
   

2

60-64 124-131 задовільно

Студент:

- відповідь недостатньо повна;

65-69 133-141  


  70-74 143-151  

- помиляється у визначенні методичних понять;

- виявляє знання методів і прийомів роботи з дітьми на рівні загального ознайомлення;

- у наведеному фрагменті заняття порушуються окремі методичні норми;

- не наводить власних прикладів;

- відсутній творчий підхід у вирішенні завдань;

- не вміє обґрунтувати свої думки;

- виконано не менше як половину

завдання і студент виявляє знання та розуміння основних положень даного теоретичного питання, але викладає матеріал не досить повно і допускає помилки;

- у окремих формулюваннях, не вміє глибоко й переконливо обґрунтовувати свої думки, не наводить потрібних прикладів,

- викладає матеріал непослідовно і

допускає в роботі помилки.

   
3 75-79 153-161 добре

Студент:

- відповідь недостатньо повна, але

змістовна;

- добре володіє теоретичними знаннями із фізичного виховання дітей у природних умовах;

- орієнтується в системі методичних понять, але припускається поодиноких несуттєвих помилок у їх

тлумаченні;

- розкриває окремі актуальні питання фізичного виховання дітей у дошкільному навчальному закладі, пов'язує із суміжними дисциплінами;

80-84 163-175  
85-89 178-188
   


       

- під час виконання завдань методичного характеру допускаються несуттєві помилки;

- володіє методами та прийомами;

- наведений фрагмент заняття ілюструє власними прикладами або прикладами з досвіду роботи відомих в Україні методистів або вихователів;

- допускає незначні огріхи;

- виявляє теоретичні знання, підкріплює їх прикладами, але відсутня їх творча інтерпретація;

- правильно й доцільно використовується наукова термінологія;

- виконано не менше як 3 \ 4 % завдання і студент дає відповідь,  що задовольняє ті ж вимоги, що й на оцінку "5 ", але допускає     деякі помилки та поодинокі            недоліки в послідовності викладу матеріалу на теоретичне питання роботи;

- допускає окремі методичні помилки в розробці конспекту або сценарію.

4 90-94 190-194 відмінно

Студент:

- дає правильні, точні, повні ґрунтовні відповіді;

- демонструє високий рівень знань в  обсязі навчальних програм із фізичного виховання дітей у природних умовах;

- користується сучасною науковою термінологією;

- методично грамотно розв'язує запропоновані завдання;

- творчо підходить до виконання завдань;

- орієнтується в системі методичних       понять, науково правильно їх тлумачить;

- розкриває актуальні питання фізичного виховання дітей, пов'язує їх із суміжними дисциплінами;

- володіє методами та прийомами, доцільно їх застосовує;

- наведений фрагмент заняття чи свята відзначаються          самостійністю, креативністю,             ілюструються власними        прикладами або прикладами з    досвіду роботи відомих в Україні методистів або вихователів;

- дотримується високої культури

писемного професійного мовлення.

- виконано всі завдання, студент    ґрунтовно та повно викладає      зміст теоретичного матеріалу,   виявляє повне його розуміння,      обґрунтовує свої думки,        наводить необхідні приклади,     викладає матеріал послідовно й правильно з точки зору норм    літературної мови;

- бездоганно володіє методикою

розробки конспекту або сценарію.

95-97       195-197  
98-100 198-200
   

Шкала оцінювання

1. Практичні заняття. Тематичний контроль: 5 балів: відмінний рівень (90-100% інформації); 4 бали: достатній рівень (75- 89% інформації); 3 бали: задовільний рівень (60-74% інформації); 0 балів: незадовільний рівень (35-39% інформації).

2. ІРС. Вчасне та якісне виконання завдань – 5балів; 4 бали – якісне, але невчасне виконання завдань; 3 бали – вчасне, але неякісне виконання завдань, або невчасне виконання завдань; 2 бали – невчасне і неякісне виконання завдань, відсутність виконаних завдань.

3.  СРС. Якісне стовідсоткове виконання завдань з елементами творчості  – 5 балів; якісне, але без елементів творчості виконання завдань на 80% – 4 бали – достатній рівень; завдання виконано на 50-60%  – 3 бали – задовільний рівень; завдання виконано менше ніж на 50%, неякісно – 2 бали – незадовільний, низький рівень.

4. Максимальна кількість балів за залік – 5 балів.

Загальна кількість балів – 100.

Зразок розрахунку підсумкової та середньозваженої оцінки (бала) за формами контролю (іспит/залік)

Таблиця 1

Аудиторна робота

Самостійна, індивідуальна робота Підсумковий контроль  
Практичні роботи Тестовий контроль ІЗ (реферат, доповідь…) Залік (іспит)  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Т.1 Т.2 Т.3  
ВК:         0,6 0,2 0,2 0  
Отримані оцінки за національною шкалою  
                             

Примітка: Т - тема дисципліни; ВК~ ваговий коефіцієнт; ІЗ - індивідуальне завдання.

Визначення підсумкової оцінки здійснються за таким алгоритмом:

Розрахунок середньоарифметичної оцінки з кожного виду роботи за національною шкалою (Оі):

О1= (4+5+5+4+5+4+4+4) : 8 = 4,4

О2= (4+5) : 2 = 4,5

О3 = 4

Визначення середньозваженого балаб) з кожного виду робіт за прийнятими ваговими коефіцієнтами. У нашому випадку для першого варіанту це: ВКХ= 0,6; ВК2= 0,2; ВК3= 0,2:

С01 =4,4 * 0,6 = 2,64

С02 = 4,5 * 0,2 = 0,9

С03 = 4 * 0,2 = 0, 8

Визначення середньозваженого бала за усіма видами робіт з дисципліни:

С001+ С02 + С03 =2,64+0,9+0,8 = 4,34

Визначення за таблицею 2 підсумкової оцінки за національною шкалою та шкалою ECTS:

Відповідність шкал оцінювання (національної та європейської (ECTS)

Оцінка ECTS Середньозважений бал, що формує інтервальну шкалу Національна  оцінка
1 2 3
А 4,51-5,00 5 Відмінно –  високий рівень володіння теоретичними знаннями й практичними вміннями
В 4,01-4,50 4 Добре – достатній рівень оволодіння  знаннями навчального мате­ріалу, вміннями їх практичного впровадження
С 3,50-4,00 4 Добре – середньо-достатній рівень володіння теоретичним матеріалом та готовності до оперування набутими вміннями й навичками
D 2,83 -3,43 3 Задовільно – середній рівень  володіння теоретичними знаннями, практичними вміннями й навичками
Е 2,51-2,75 3 Задовільно – рівень володіння теоретичним матеріалом, практичними вміннями й навичками визначається нижче середнього
FX 2,00-2,5 2 Незадовільно низький рівень володіння навчальним матеріалом, студент не спроможний опанувати практичні вміння без додаткових занять з дисципліни
F 0,00-1,99 2 Незадовільно низький рівень знань із дисципліни, відсутність практичних умінь і навичок, що є підставою для повторного вивчення дис­ципліни

Літературні джерела до курсу

Основна література

1. Вільчковський Е. С. Теорія і методика фізичного виховання дітей дошкільного віку / Е. С. Вільчковський. – Львів : ВНТЛ, 1998. – 336 с.

2. Вільчковський Е. С. Теорія і методика фізичного виховання дітей дошкільного віку : навч. посіб. / Е. С. Вільчковський, О. І. Курок. – Суми : ВТД « Університетська книга», 2004. – 428 с.

3. Вільчковський Е. С. Фізичне виховання у дошкільному закладі / Е. С. Вільчковський. – К. : [б. в.], 2001. – 216 с.

4. Кожухова Н. Н. Теория и методика физического воспитания детей дошкольного возраста [Текст] / Н. Н. Кожухова, Л. А. Рыжкова. – М. : «Владос», 2003. – 192 с.

Інтернет-джерела

5. https://docs.google.com/document/

Додаткова література

1. Кенеман А. В. Теория и методика физического воспитания детей дошкольного возраста / А. В. Кенеман, Д. В. Хухлаева. – М. : Просвещение, 1985. – 256 с.

2. Степаненкова Э. Я. Теория и методика физического воспитания и развития ребёнка / Э.Я. Степаненкова. – 2-е изд., испр. – М. : Издат. центр «Академия», 2006. – 368 с.

Інтернет-джерела

3. http://www.studfiles.ru/preview/405205/

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Глухівський національний педагогічний університет
імені Олександра Довженка

ЗАТВЕРДЖУЮ
Перший проректор
_________Кузнецова Г.П.
підпис прізвище, ініціали
"____" ___________ 2016 р.

Робоча навчальна програма
дисципліни _Фізичне виховання дітей у природних умовах _
для студентів за спеціальністю 012 Дошкільна освіта
галузі знань 01 Освіта_____________________________
Статус дисципліни: вибіркові, цикл ____дисципін професійно-практичної підготовки __
Факультет____дошкільної освіти _
Кафедра ___теорії і методики дошкільної освіти ___
Форма навчання Курс Семестр Загальне навантаження Кількість годин Вид семестрового контролю
Аудиторні заняття Індивідуальна робота студента Самостійна робота студента
Європейські кредити Години Всього Лекції Лабораторні роботи Практичні заняття Залік Іспит
Денна 6 4 3 90 26 12 14 64 З
Заочна 6 4 3 90 8 4 4 82 З
Робоча програма складена на основі ОПП підготовки спеціалістів галузевого стандарту вищої освіти МОН України (навчального плану)
Програму складено ___________________ __Лісневська Н.В.__
Схвалено на засіданні кафедри теорії і методики дошкільної освіти
Протокол № від « » 2016 р.
Завкафедри теорії і методики дошкільної освіти _____Корякіна І.В.
Декан факультету (Керівник інституту)_дошкільної освіти____
Загородня Л.П.
Робоча програма розглянута та схвалена вченою радою факультету (інституту)_дошкільної освіти___________________
Протокол № від « » 2016 року
Голова вченої (методичної) ради Пономаренко Т.О.
(підпис) (прізвище та ініціали)

Пояснювальна записка
Період дитинства є найвідповідальнішим, адже саме в дошкільні роки закладається фундамент здоров’я, відбувається бурхливий розумовий і фізичний розвиток, формування особистості. Процес розвитку, зміцнення здоров’я дітей дошкільного віку залежить від достатньої рухової активності, загартування, розвитку фізичних якостей, покращення настрою. У повній мірі це відбувається під час здійснення з дошкільниками фізичного виховання у природних умовах. Крім того, у ході проведення туристичних походів, екскурсій, мандрівок, фізкультурних занять і свят, рухливих і спортивних ігор і вправ у природних умовах у дітей розвиваються психічні процеси, окомір, координація рухів, зміцнюються м’язи, активізується робота всіх систем організму (серцево-судинна, дихальна, травна, нервова), виховуються морально-вольові якості (взаємодопомога, відповідальність, чесність, наполегливість, сміливість, рішучість тощо). Все це сприяє
Програма курсу «Фізичне виховання дітей у природних умовах» складена відповідно до освітньо-професійної програми відповідного напряму підготовки майбутніх педагогічних кадрів.
Предметом вивчення навчальної дисципліни є процес професійної підготовки майбутніх вихователів до фізичного виховання дітей, взаємозв’язок з практикою роботи з дошкільниками у природних умовах, виховання та розвиток під час здійснення цієї роботи. Курс «Фізичне виховання дітей у природних умовах» дає уявлення про форми та методи навчання дітей дошкільного віку у природі під час їх фізичного виховання, чільне місце у вивченні курсу посідає розгляд методичних, технологічних та організаційних аспектів проблеми.
Метою курсу є професійна підготовка студентів до оволодіння теоретичними знаннями, вміннями та навичками щодо особливостей організації фізичного виховання дітей дошкільного віку у природних умовах з метою їхнього фізичного та розумового розвитку, а також збереження та зміцнення їх здоров’я, ознайомлення студентів із особливостями планування роботи з фізичного виховання у природних умовах, проведення з дітьми дошкільного віку форм фізичного виховання, застосування засобів і методів фізичного виховання, спрямованими на фізичний розвиток дітей дошкільного віку, покращення їх самопочуття, стану фізичного, психічного, соціального та духовного здоров’я.
Зміст курсу складається з трьох модулів. Необхідною умовою вивчення курсу є зв’язок з курсом теорії і методики фізичного виховання, дошкільної педагогіки, дитячої психології, анатомії та фізіології, та ін. Дисципліна опановується після вивчення таких курсів, як «Дошкільна педагогіка», «Дитяча психологія», «Теорія та методика фізичного виховання»; передує педагогічній практиці.
Завданнями курсу є:
- опанування студентами науково-теоретичними та практичними основами курсу «Фізичне виховання дітей у природних умовах»;
- засвоєння студентами знань, умінь і навичок організації та проведення різних форм із фізичного виховання у природних умовах, добору змісту та методів роботи відповідно до форм;
- уміння вести роботу з батьками з даної проблеми;
- оволодіння методикою науково-методичної та науково-дослідної роботи з актуальних проблем курсу.
Позанавчальна робота студентів передбачає:
• участь студентів у роботі проблемних груп та лабораторій та ін.;
• участь студентів у виконанні держбюджетних наукових робіт;
• написання курсових, дипломних та магістерських робіт;
• написання статей і тез доповідей, виступ на студентських наукових конференціях.
Дисципліна «Фізичне виховання дітей у природних умовах» – є профілюючий з напряму підготовки 012 Дошкільна освіта.
У процесі засвоєння курсу «Фізичне виховання дітей у природних умовах» студенти повинні оволодіти відповідними компетенціями, зокрема:
Основні навчальні компетенції як результат успішного засвоєння навчального курсу: студенти повинні знати:
- особливості планування та обліку роботи з фізичного виховання дітей дошкільного віку у природних умовах;
- визначення понять «планування», «облік», види планування, види обліку;
- називати форми фізичного виховання, які організовуються з дітьми в різних вікових групах у природних умовах;
- знати анатомо-фізіологічні особливості дітей дошкільного віку;
- знати особливості фізичного виховання дітей дошкільного віку.
Студенти повинні вміти:
- визначати стан здоров’я та фізичний розвиток дітей;
- добирати необхідні методи, форми та засоби фізичного виховання дітей у природних умовах;
- організовувати активний відпочинок дітей у природних умовах;
- проводити туристичні походи одного дня, екскурсії, мандрівки з дітьми;
- проводити фізкультурні заняття у природних умовах з використанням природних матеріалів;
- здійснювати особистісно орієнтований підхід до дітей під час фізичного виховання.
Програма курсу побудована за модульною технологією, включає тематичний розподіл годин, перелік тем лекцій та їх анотацію, методичні рекомендації до практичних занять, завдання до самостійної роботи студентів, список рекомендованої навчальної, наукової та довідкової літератури, передбачає структурування аудиторної, індивідуальної та самостійної роботи відповідно до модулів і змістових модулів, а також форми контролю та умови оцінювання навчальної діяльності студентів.

Основні поняття та терміни: фізичне виховання, фізичний розвиток, анатомо-фізіологічні особливості.

Опис навчальної дисципліни

Титульна сторінка опису

Назва

дисципліни Фізичне виховання дітей у природних умовах __

Характеристика дисципліни Напрям підготовки, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень Академічний календар, види занять
кількість:
кредитів ECTS
__3
модулів
____3
змістових модулів
____5
Загальний обсяг дисципліни
_90 год
Аудиторних годин
на тиждень
__2 год. Напрям підготовки педагогічна освіта_01_
ОС магістр___
Спеціальність
012 Дошкільна освіта Статус дисципліни
Професійно-практичної підготовки_
Курс
ІІ
Семестр
4____
Всього годин:
Лекцій 12 / 4 ___
практичних_14 / 4_
СРС
__64 / 82
ІРС
__
Вид підсумкового
контролю ___залік

Структура залікових кредитів дисциплін
Теми Ауд.
(д.ф./з.ф.) Лекц.
(д.ф./з.ф.) Практ.
(д.ф./з.ф.) ІРС СРС
(д.ф./з.ф.)
Модуль І «Теоретичні засади курсу «Фізичне виховання дітей у природних умовах»»
Змістовий модуль 1.1.

Тема 1 Поняття фізичного виховання та його історичний розвиток.

4/2
2/1
2/1

12/12
Змістовий модуль 1.2.

Тема 2 Планування та облік роботи з фізичного виховання дітей у природних умовах.

4/1
2/0,5
2/0,5
12/12
Модуль II. «Теоретико-методичне керівництво роботою з фізичного виховання дітей дошкільного віку у природних умовах»
Змістовий модуль 2.1.

Тема 3 Особливості організації фізичного виховання дітей у природних умовах.
4/1
2/0,5
2/0,5
12/12

Модуль ІІІ. «Методичне керівництво роботою з фізичного виховання дітей дошкільного віку у природних умовах»
Змістовий модуль 3.1

Тема 4 Організація та проведення різних форм фізичного виховання з дітьми у природних умовах.
6/2
2/1
4/1
14/23
Змістовий модуль 3.2

Тема 5 Методика написання конспектів різних форм фізичного виховання з дітьми у природних умовах відповідно до розробленого змісту роботи.
8/2
4/1
4/1
14/23

Всього денна форма 26/8 12/4 14/4 64/82

Зміст лекційного курсу

Номер теми Перелік змістових модулів, тем лекцій, їх анотації Кількість годин

1. Модуль І. «Теоретичні засади курсу «Фізичне виховання дітей у природних умовах»»

Змістовий модуль 1.1.
Поняття фізичного виховання та його історичний розвиток.

Літературні джерела
Основна: [1; 2; 3; 4].
Додаткова: [1; 2].

2/1

2 Змістовий модуль 1.2.
Планування та облік роботи з фізичного виховання дітей у природних умовах.

Літературні джерела
Основна: [1; 2; 3; 4].
Додаткова: [1; 2].
2/0,5

3 Модуль II. «Теоретико-методичне керівництво роботою з фізичного виховання дітей дошкільного віку у природних умовах»

Змістовий модуль 2.1.
Особливості організації фізичного виховання дітей у природних умовах.

Літературні джерела
Основна: [1; 2; 3; 4].
Додаткова: [1; 2].

2/0,5

4 Модуль ІІІ. «Методичне керівництво роботою з фізичного виховання дітей дошкільного віку у природних умовах»

Змістовий модуль 3.1.
Організація та проведення різних форм фізичного виховання з дітьми у природних умовах.

Літературні джерела
Основна: [1; 2; 3; 4].
Додаткова: [1; 2].

2/1

5 Змістовий модуль 3.2
Методика написання конспектів різних форм фізичного виховання з дітьми у природних умовах відповідно до розробленого змісту роботи.

Літературні джерела
Основна: [1; 2; 3; 4].
Додаткова: [1; 2].

4/1

Разом за 4 семестр 12/4

Зміст практичних занять


п/п
Тема практичного заняття Кількість годин

1

2 Модуль І.
Змістовий модуль 1.1.
Поняття фізичного виховання та його історичний розвиток.

Літературні джерела
Основна: [1; 2; 3; 4].
Додаткова: [1; 2].
Змістовий модуль 1.2.
Планування та облік роботи з фізичного виховання дітей у природних умовах.

Літературні джерела
Основна: [1; 2; 3; 4].
Додаткова: [1; 2].

2/1

2/0,5

3

Модуль II.
Змістовий модуль 2.1.
Особливості організації фізичного виховання дітей у природних умовах.

Літературні джерела
Основна: [1; 2; 3; 4].
Додаткова: [1; 2].

2/0,5

4

5

Модуль ІІІ.
Змістовий модуль 3.1.
Організація та проведення різних форм фізичного виховання з дітьми у природних умовах.

Літературні джерела
Основна: [1; 2; 3; 4].
Додаткова: [1; 2].
Змістовий модуль 3.2.
Методика написання конспектів різних форм фізичного виховання з дітьми у природних умовах відповідно до розробленого змісту роботи.

Літературні джерела
Основна: [1; 2; 3; 4].
Додаткова: [1; 2].

4/1

4/1

Разом за 4 семестр: 14/4

Зміст самостійної роботи

Номер теми Зміст самостійної та індивідуальної роботи Кількість годин
СРС
Тема 1
Поняття фізичного виховання та його історичний розвиток.

Змістовий модуль 1.1.
Завдання для самостійної роботи:
1) опрацювати лекційний матеріал з теми;
2) оформлення глосарію до теми;
3) підготуватися до термінологічного диктанту.
4) написати повідомлення «Фізичне виховання дітей у природних умовах у різні історичні часи».
12/12
Тема 2
Планування та облік роботи з фізичного виховання дітей у природних умовах.

Змістовий модуль 1.2.
Завдання для самостійної роботи:
1) опрацювати лекційний матеріал;
2) оформлення глосарію до теми;
3) розробити перспективний план фізичного виховання для дітей ІІ молодшої, середньої та старшої груп у природних умовах.
12/12

Тема 3
Особливості організації фізичного виховання дітей у природних умовах. Змістовий модуль 2.1.
Завдання для самостійної роботи:
1) опрацювати лекційний матеріал;
2) законспектувати статті з фахових журналів.

12/12
Тема 4
Організація та проведення різних форм фізичного виховання з дітьми у природних умовах. Змістовий модуль 3.1.
Завдання для самостійної роботи:
1) опрацювати лекційний матеріал;
2) законспектувати статті з фахових журналів.
3) розробити зміст роботи з фізичного виховання для дітей ІІ молодшої, середньої, старшої груп (для з.ф.)
14/23
Тема 5
Методика написання конспектів різних форм фізичного виховання з дітьми у природних умовах відповідно до розробленого змісту роботи. Змістовий модуль 3.2.
Завдання для самостійної роботи:
1) опрацювати лекційний матеріал з теми;
2) законспектувати статті з журналів;
3) написати конспекти та сценарії форм роботи з фізичного виховання дітей у природних умовах (ІІ молодша, середня та старша групи ).
14/23

Разом за 4 семестр 64/82

Питання до заліку
1. Основні поняття фізичного виховання дітей.
2. Розвиток історичної думки про фізичне виховання дітей у природних умовах.
3. Методи та прийоми роботи з дітьми.
4. Значення планування у фізичному вихованні дітей. Вимоги до вихователя.
5. Облік роботи з фізичного виховання дітей.
6. Види планування. Особливості планування роботи з фізичного виховання.
7. Організація фізичного виховання дітей у природних умовах.
8. Значення фізичного виховання дітей у природних умовах.
9. Аналіз чинних програм із фізичного виховання дітей у природних умовах.
10. Методика проведення фізкультурних занять з дітьми у природних умовах.
11. Методика проведення ранкової гімнастики з дітьми у природних умовах.
12. Методика проведення туристичних походів, мандрівок, екскурсій, свят з дітьми у природних умовах.
13. Методика проведення фізкультурних свят і розваг з дітьми у природних умовах.
14. Методика проведення рухливих ігор і пригодницьких ігор-змагань з дітьми у природних умовах.
15. Методика написання конспектів фізкультурних занять у природних умовах.
16. Методика написання конспектів ранкової гімнастики з дітьми у природних умовах.
17. Методика написання сценаріїв, конспектів туристичних походів, мандрівок, екскурсій, свят з дітьми у природних умовах.
18. Методика написання сценаріїв фізкультурних свят і розваг з дітьми у природних умовах.
19. Методика написання конспектів рухливих ігор і пригодницьких ігор-змагань з дітьми у природних умовах.

Критерії оцінювання знань студентів
із «Фізичне виховання дітей у природних умовах» за ОС «Магістр»

п/п Нормована
стобальна
університетська
шкала за КМС Стобальна
шкала
оцінювання
УЦОЯО Національна
шкала Критерії оцінювання
1 30-39 незадовільно Студент:
- виявляє незнання теоретичного матеріалу із фізичного виховання дітей у природних умовах або його поверхове викладення;
- ключові питання розкриваються неповно;
- помиляється у визначенні методичних понять;
– не знайомий із методами та прийомами роботи з дітьми та особливостями їх використання у фізичному вихованні дітей;
- не наводить прикладів;
- допускаються суттєві помилки у
розв’язанні конкретних методичних завдань;
- не користується науковою термінологією;
- відсутній творчий підхід у вирішенні завдань;
- володіє низькою культурою усного мовлення;
- не виконано більш як половину завдання;
- студент виявляє незнання більшої частини відповіді на питання, непослідовно викладає теоретичний матеріал, не наводить потрібних прикладів, допускає в роботі помилки;
- не вміє розробити конспект або сценарій за визначеною темою з використанням оздоровчих технологій.
40-49

2

60-64 124-131 задовільно Студент:
- відповідь недостатньо повна;
65-69 133-141

70-74 143-151 - помиляється у визначенні методичних понять;
- виявляє знання методів і прийомів роботи з дітьми на рівні загального ознайомлення;
- у наведеному фрагменті заняття порушуються окремі методичні норми;
- не наводить власних прикладів;
- відсутній творчий підхід у вирішенні завдань;
- не вміє обґрунтувати свої думки;
- виконано не менше як половину
завдання і студент виявляє знання та розуміння основних положень даного теоретичного питання, але викладає матеріал не досить повно і допускає помилки;
- у окремих формулюваннях, не вміє глибоко й переконливо обґрунтовувати свої думки, не наводить потрібних прикладів,
- викладає матеріал непослідовно і
допускає в роботі помилки.

3 75-79 153-161 добре Студент:
- відповідь недостатньо повна, але
змістовна;
- добре володіє теоретичними знаннями із фізичного виховання дітей у природних умовах;
- орієнтується в системі методичних понять, але припускається поодиноких несуттєвих помилок у їх
тлумаченні;
- розкриває окремі актуальні питання фізичного виховання дітей у дошкільному навчальному закладі, пов'язує із суміжними дисциплінами;
80-84 163-175
85-89 178-188

- під час виконання завдань методичного характеру допускаються несуттєві помилки;
- володіє методами та прийомами;
- наведений фрагмент заняття ілюструє власними прикладами або прикладами з досвіду роботи відомих в Україні методистів або вихователів;
- допускає незначні огріхи;
- виявляє теоретичні знання, підкріплює їх прикладами, але відсутня їх творча інтерпретація;
- правильно й доцільно використовується наукова термінологія;
- виконано не менше як 3 \ 4 % завдання і студент дає відповідь, що задовольняє ті ж вимоги, що й на оцінку "5 ", але допускає деякі помилки та поодинокі недоліки в послідовності викладу матеріалу на теоретичне питання роботи;
- допускає окремі методичні помилки в розробці конспекту або сценарію.
4 90-94 190-194 відмінно Студент:
- дає правильні, точні, повні ґрунтовні відповіді;
- демонструє високий рівень знань в обсязі навчальних програм із фізичного виховання дітей у природних умовах;
- користується сучасною науковою термінологією;
- методично грамотно розв'язує запропоновані завдання;
- творчо підходить до виконання завдань;
- орієнтується в системі методичних понять, науково правильно їх тлумачить;
- розкриває актуальні питання фізичного виховання дітей, пов'язує їх із суміжними дисциплінами;
- володіє методами та прийомами, доцільно їх застосовує;
- наведений фрагмент заняття чи свята відзначаються самостійністю, креативністю, ілюструються власними прикладами або прикладами з досвіду роботи відомих в Україні методистів або вихователів;
- дотримується високої культури
писемного професійного мовлення.
- виконано всі завдання, студент ґрунтовно та повно викладає зміст теоретичного матеріалу, виявляє повне його розуміння, обґрунтовує свої думки, наводить необхідні приклади, викладає матеріал послідовно й правильно з точки зору норм літературної мови;
- бездоганно володіє методикою
розробки конспекту або сценарію.
95-97 195-197
98-100 198-200

Шкала оцінювання
1. Практичні заняття. Тематичний контроль: 5 балів: відмінний рівень (90-100% інформації); 4 бали: достатній рівень (75- 89% інформації); 3 бали: задовільний рівень (60-74% інформації); 0 балів: незадовільний рівень (35-39% інформації).
2. ІРС. Вчасне та якісне виконання завдань – 5балів; 4 бали – якісне, але невчасне виконання завдань; 3 бали – вчасне, але неякісне виконання завдань, або невчасне виконання завдань; 2 бали – невчасне і неякісне виконання завдань, відсутність виконаних завдань.
3. СРС. Якісне стовідсоткове виконання завдань з елементами творчості – 5 балів; якісне, але без елементів творчості виконання завдань на 80% – 4 бали – достатній рівень; завдання виконано на 50-60% – 3 бали – задовільний рівень; завдання виконано менше ніж на 50%, неякісно – 2 бали – незадовільний, низький рівень.
4. Максимальна кількість балів за залік – 5 балів.
Загальна кількість балів – 100.

Зразок розрахунку підсумкової та середньозваженої оцінки (бала) за формами контролю (іспит/залік)
Таблиця 1

Аудиторна робота Самостійна, індивідуальна робота Підсумковий контроль
Практичні роботи Тестовий контроль ІЗ (реферат, доповідь…) Залік (іспит)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Т.1 Т.2 Т.3
ВК: 0,6 0,2 0,2 0
Отримані оцінки за національною шкалою
Примітка: Т - тема дисципліни; ВК~ ваговий коефіцієнт; ІЗ - індивідуальне завдання.
Визначення підсумкової оцінки здійснються за таким алгоритмом:
Розрахунок середньоарифметичної оцінки з кожного виду роботи за національною шкалою (Оі):
О1= (4+5+5+4+5+4+4+4) : 8 = 4,4
О2= (4+5) : 2 = 4,5
О3 = 4

Визначення середньозваженого бала(Сб) з кожного виду робіт за прийнятими ваговими коефіцієнтами. У нашому випадку для першого варіанту це: ВКХ= 0,6; ВК2= 0,2; ВК3= 0,2:
С01 =4,4 * 0,6 = 2,64
С02 = 4,5 * 0,2 = 0,9
С03 = 4 * 0,2 = 0, 8

Визначення середньозваженого бала за усіма видами робіт з дисципліни:
С0=С01+ С02 + С03 =2,64+0,9+0,8 = 4,34
Визначення за таблицею 2 підсумкової оцінки за національною шкалою та шкалою ECTS:

Відповідність шкал оцінювання (національної та європейської (ECTS)
Оцінка ECTS Середньозважений бал, що формує інтервальну шкалу Національна оцінка
1 2 3
А 4,51-5,00 5 Відмінно – високий рівень володіння теоретичними знаннями й практичними вміннями
В 4,01-4,50 4 Добре – достатній рівень оволодіння знаннями навчального мате¬ріалу, вміннями їх практичного впровадження
С 3,50-4,00 4 Добре – середньо-достатній рівень володіння теоретичним матеріалом та готовності до оперування набутими вміннями й навичками
D 2,83 -3,43 3 Задовільно – середній рівень володіння теоретичними знаннями, практичними вміннями й навичками
Е 2,51-2,75 3 Задовільно – рівень володіння теоретичним матеріалом, практичними вміннями й навичками визначається нижче середнього
FX 2,00-2,5 2 Незадовільно – низький рівень володіння навчальним матеріалом, студент не спроможний опанувати практичні вміння без додаткових занять з дисципліни
F 0,00-1,99 2 Незадовільно – низький рівень знань із дисципліни, відсутність практичних умінь і навичок, що є підставою для повторного вивчення дис¬ципліни

Літературні джерела до курсу
Основна література
1. Вільчковський Е. С. Теорія і методика фізичного виховання дітей дошкільного віку / Е. С. Вільчковський. – Львів : ВНТЛ, 1998. – 336 с.
2. Вільчковський Е. С. Теорія і методика фізичного виховання дітей дошкільного віку : навч. посіб. / Е. С. Вільчковський, О. І. Курок. – Суми : ВТД « Університетська книга», 2004. – 428 с.
3. Вільчковський Е. С. Фізичне виховання у дошкільному закладі / Е. С. Вільчковський. – К. : [б. в.], 2001. – 216 с.
4. Кожухова Н. Н. Теория и методика физического воспитания детей дошкольного возраста [Текст] / Н. Н. Кожухова, Л. А. Рыжкова. – М. : «Владос», 2003. – 192 с.
Інтернет-джерела
5. https://docs.google.com/document/
Додаткова література
1. Кенеман А. В. Теория и методика физического воспитания детей дошкольного возраста / А. В. Кенеман, Д. В. Хухлаева. – М. : Просвещение, 1985. – 256 с.
2. Степаненкова Э. Я. Теория и методика физического воспитания и развития ребёнка / Э. Я. Степаненкова. – 2-е изд., испр. – М. : Издат. центр «Академия», 2006. – 368 с.
Інтернет-джерела
3. http://www.studfiles.ru/preview/405205/

Інформаційний пакет факультету

Назва та адреса

Факультет дошкільної освіти

Контактна інформація факультету.

м. Глухів, вул. Києво-Московська, 24

корпус № 1; кабінет 39

e-mailЦя електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Академічний календар

У 2016 році навчальний рік розпочинається 1 вересня. 

      Перший семестр триває з 1.09.2016. по 30.12.2016.

     Різдвяні канікули тривають з 31 грудня до 9 січня 2017 р.

    Другий семестр розпочинається 10 січня 2017 р. по 30.06.2017.

    Літні канікули розпочинаються 1 липня 2017 р.

Адміністрація факультету

В.о. декана факультету  канд. пед. наук, старший викладач Куліш Інна Дмитрівна

Фахівець факультету, денна форма навчання  Рожнова Вікторія Миколаївна 

Провідний фахівець факультету, заочна форма навчання  Базуріна Тетяна Анатоліївна.

 

Вчена рада факультету

Голова вченої ради факультету – Куліш Інна Дмитрівна, кандидат педагогічних наук, старший викладач, декан факультету.
Заступник голови вченої ради – Тітаренко Світлана Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної педагогіки і психології.
Вчений секретар – Заїка Олена Яківна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії і методики дошкільної освіти.
Склад вченої ради:
1.  Пономаренко Тетяна Олександрівна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри дошкільної педагогіки і психології.
2.  Корякіна Ірина Вікторівна – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри теорії і методики дошкільної освіти.
3.  Гордій Ніна Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії і методики дошкільної освіти.
4.  Барсуковська Галина Петрівна – старший викладач кафедри дошкільної педагогіки і психології.
5.  Цись Дмитро Іванович – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри безпеки життєдіяльності, фізичного виховання та здоров’я людини.
6.  Мельник Олена Сергіївна – кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри безпеки життєдіяльності, фізичного виховання та здоров’я людини.
7.  Пінчук Ірина Олександрівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії і методики початкової освіти.
8.  Парпуренко Наталія Юріївна – студентський декан факультету, студентка 22-ДО групи.
9.  Шаповал Юлія Вячеславівна – голова профспілкового комітету студентів, студентка 42-ДО групи.

    Історія факультету

У 1986 році при педагогічному факультеті Глухівського державного педагогічного інституту імені С.М. Сергєєва-Ценського було відкрито відділення дошкільного виховання, що у 1988 реорганізовано у факультет дошкільної педагогіки і психології, який здійснював підготовку фахівців дошкільної освіти за кваліфікацією «Вихователь дітей дошкільного віку, викладач педагогіки та психології дошкільної, інспектор відділу освіти». При факультеті було створено випускову кафедру дошкільної педагогіки та методики дошкільного виховання, а також кафедру фізичного виховання.

За 29 років плідної праці викладачами факультету було підготовлено понад 4 тисячі фахівців для дошкільних і позашкільних навчальних закладів, педагогічних коледжів; міських, районних та обласних відділів освіти. Вони працюють завідуючими та методистами дошкільних навчальних закладів України.

Протягом 1995-1996 років було ліцензовано нові спеціалізації: інструктор з фізичного виховання, практичний психолог у закладах освіти, вихователь дітей дошкільного віку з правом проведення занять англійською мовою, а у 2002 році – соціальний психолог.

У 1999-2000 н.р. кафедру дошкільної педагогіки та методик дошкільного виховання було реорганізовано в кафедру психології та дошкільної педагогіки.

Викладачі кафедри дошкільної педагогіки і психології беруть активну участь у міжнародних, всеукраїнських, міжвузівських науково-теоретичних та науково-практичних конференціях. Результати наукових досліджень викладачів систематично висвітлюються в науково-методичних виданнях.

Силами викладачів кафедри дошкільної педагогіки і психології були проведені Всеукраїнські науково-практичні конференції: «Регіональні аспекти реалізації національної доктрини у розвитку дошкільної освіти» (березень, 2002 р.), «Актуальні проблеми підготовки фахівців дошкільного виховання у світлі Болонського процесу» (18-19 лютого 2005 року), «Підготовка фахівця дошкільного профілю: проблеми, пошуки, знахідки, досвід» (15-16 березня, 2007 р.), «Дошкільна освіта в Україні: історичний досвід та євроінтеграційні процеси» (3-4 червня, 2010 р., м. Глухів).

Колективом кафедри дошкільної педагогіки і психології налагоджено тісну співпрацю зі структурними підрозділами вищих навчальних закладів України. У межах угоди про співробітництво укладено домовленості про співпрацю з вищими педагогічними закладами України, на базі яких проходять стажування і підвищення кваліфікації викладачі кафедри дошкільної педагогіки і психології.

На початку 2014-2015 н.р. кафедра дошкільної педагогіки і психології була розділена на дві кафедри: кафедра дошкільної педагогіки і психології та теорії і методики дошкільної освіти, які починають працювати у складі факультету дошкільної освіти Глухівського національного педагогічного університету, який очолює Л. П. Загородня.

За період існування факультету захищено 8 дисертаційних робіт, одна докторська.

Кафедра фізичного виховання функціонує з 1981 року. На кафедрі працювали талановиті педагоги, видатні науковці, спортсмени О.І. Курок, А.М. Бор, Н.М. Хоменко, Б.О. Мітров, М.І. П’ятаков, О.В. Бріжатий, Р.М. Стасюк, В.І. Курілова, які впроваджували в навчальний процес новітні методики викладання, застосовували передові технології фізичної підготовки студентів. Результати плідної праці викладачів і тренерів підтверджуються виступами студентів на Олімпійських Іграх, Чемпіонатах світу, Європи, Всесвітніх Універсіадах України, інших міжнародних турнірах, які неодноразово ставали переможцями та призерами змагань.

З 2014 року кафедра фізичного виховання була реорганізована в кафедру безпеки життєдіяльності, фізичного виховання та здоров’я людини наказом ректора № 165 від 20.06.2014 році «Про зміни організаційних структур університету», очолила кафедру кандидат технічних наук, доцент О.С. Мельник.

Сьогодні стратегічною метою діяльності кафедри визначено виховання та формування у студентської молоді фізичного, морального та психічного здоров’я, усвідомленої потреби у фізичному вдосконаленні, розвитку інтересу й звички до занять фізичною культурою та спортом, набуття знань і вмінь безпечного та здорового способу життя.

Творчий колектив викладачів кафедри здійснює розробку методичного забезпечення та підготовку студентів до безпечного та здорового способу життя, проведення занять з фізичної культури і спорту.

Робота кафедри ґрунтується на принципах науковості, системності, безперервності, пріоритету оздоровчої спрямованості. У навчальному процесі поєднуються традиційні активні та інтерактивні форми і методи навчання. Виховна робота викладачів кафедри спрямовується на формування у студентів мотивації до здорового способу життя. Наукова робота викладачів спрямована на формування безпечного та здорового існування людини на шляху до сталого розвитку суспільства, удосконалення змісту, форм і методів навчального процесу з фізичного виховання дослідження проблеми фізичного стану студентів упродовж їх навчання в університеті, удосконалення технологій і формування здорового способу життя.

 

Міжнародна співпраця та з ВУЗами України 

 

 Колективом кафедр факультету дошкільної освіти налагоджено тісну співпрацю зі структурними підрозділами вищих навчальних закладів України: Уманським державним педагогічним університетом імені П.Тичини, Рівенським гуманітарним університетом, Полтавським національним педагогічним університетом імені В.Г.Короленка, Вінницьким державним педагогічним університетом імені Михайла Коцюбинського.

 

Напрями підготовки та спеціальності факультету

 

Навчання студентів здійснюється за спеціальністю «Дошкільна освіта»; кваліфікація:

-         Вихователь дітей дошкільного віку, інструктор з фізичного виховання дітей дошкільного віку;

-         Вихователь дітей дошкільного віку з правом проведення занять іноземною мовою (англійською).

 

Денна та заочна форми за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Бакалавр» на базі повної загальної середньої освіти (термін навчання 4 роки):

-         Напрям підготовки: 6.010101 Дошкільна освіта; кваліфікація: вихователь дітей дошкільного віку; вступні випробування (перелік сертифікатів УЦОЯО): українська мова та література; біологія; історія України.

На базі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» на базі педагогічних коледжів, училищ, технікумів (термін навчання – 2 роки):

-         Напрям підготовки: 6.010101 Дошкільна освіта; кваліфікація: вихователь дітей дошкільного віку; вступні випробування: тести з дошкільної педагогіки.

За освітньо-кваліфікаційним рівнем «Спеціаліст» на основі базової вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр») (термін навчання – 1 рік).

-         Спеціальність: 7.01010101 Дошкільна освіта та 7.01010201 Початкова освіта; кваліфікація: Організатор дошкільної освіти. Вчитель початкової школи; вступні випробування: фахові методики дошкільної освіти; дошкільна педагогіка (додатковий для інших напрямів).

-         Спеціальність: 7.01010101 Дошкільна освіта та 7.01010601 Соціальна педагогіка; кваліфікація: Організатор дошкільної освіти. Соціальний педагог; вступні випробування: фахові методики дошкільної освіти; дошкільна педагогіка (додатковий для інших напрямів).

За освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр» на основі базової вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень «Спеціаліст») та на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр») (термін навчання – 1 рік):

Спеціаліст:

-         Спеціальність: 8.01010101 Дошкільна освіта та 8.01010201 Початкова освіта; кваліфікація: Викладач дошкільної педагогіки та психології. Організатор дошкільної освіти, вчитель початкової школи; вступні випробування: дитяча психологія; іноземна мова; дошкільна педагогіка з фахових методик (додатковий для інших напрямів).

-         Спеціальність: 8.01010101 Дошкільна освіта та 8.01010601 Соціальна педагогіка; кваліфікація: Викладач дошкільної педагогіки та психології. Організатор дошкільної освіти. Соціальний педагог; вступні випробування: дитяча психологія; іноземна мова; дошкільна педагогіка з фахових методик (додатковий для інших напрямів).

Бакалавр:

-         Спеціальність: 8.01010101 Дошкільна освіта та 8.01010201 Початкова освіта; кваліфікація: Викладач дошкільної педагогіки та психології. Організатор дошкільної освіти, вчитель початкової школи; вступні випробування: фахові методики дошкільної освіти; іноземна мова; дошкільна педагогіка (додатковий для інших напрямів).

-         Спеціальність: 8.01010101 Дошкільна освіта та 8.01010601 Соціальна педагогіка; кваліфікація: Викладач дошкільної педагогіки та психології. Організатор дошкільної освіти. Соціальний педагог; вступні випробування: фахові методики дошкільної освіти; іноземна мова; дошкільна педагогіка (додатковий для інших напрямів).

За освітньо-кваліфікаційним рівнем «Спеціаліст» (перепідготовка) на основі базової або повної вищої освіти (термін навчання – 2 роки):

   -  Напрям: 0101 Педагогічна освіта; спеціальність: 7.01010101 Дошкільна освіта; вступні випробування: педагогіка (тести).

              Спеціалізація:

    - фізичне виховання;

    - іноземна мова (англійська).

Загальні вимоги до зарахування

         Прийом на навчання до факультету дошкільної освіти проводиться Приймальною комісією згідно з Правилами прийому,    розробленими відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України, затверджених відповідним Наказом   Міністерства освіти і науки України.

Загальні процедури реєстрації

  Реєстрація претендентів на навчання здійснюється приймальною комісією.

Прийом абітурієнтів у 2016 році за ступенем „БАКАЛАВР”

на денну та заочну форми навчання на базі освітньо-кваліфікаційного рівня „Молодший спеціаліст”

(Ліцензія – АЕ № 458561 від 28.07.2014 р.)

На базі педагогічних коледжів, училищ, технікумів

Термін навчання 2 роки

Галузі знань Напрями підготовки Кваліфікація

Перелік фахових

вступних випробувань

Державне замовлення, контракт

Форма навчан

ня

0101 Педагогічна освіта 6.010101 Дошкільна освіта Вихователь дітей дошкільного віку Тести з дошкільної педагогіки Державне замовлення, контракт Денна,  заочна

 

Прийом документів:

на денну форму навчання для осіб, які мають здавати вступне випробування –

з 10 липня до 18 00 год. 24 липня 2015 р.,

для осіб, які мають проходити творчий конкурс – з 10 липня до 18 00 год. 24 липня 2015 р.;

на заочну форму навчання для осіб, які мають здавати вступне випробування –

з 20 липня до 10 серпня 2015 р.,

для осіб, які мають проходити творчий конкурс – з 20 липня до 10 серпня 2015 р.

 

Терміни проведення вступних випробувань та творчих конкурсів:

на денну форму навчання з 25 липня до 01 серпня 2015 р.,

на заочну форму навчання з 11 серпня до 20 серпня 2015 р.

 

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників:

на денну форму навчання – не пізніше 1200 02 серпня 2015 р.,

на заочну форму навчання –не пізніше 1200 21 серпня 2015 р.

Строки закінчення термінів вибору вступниками місця навчання:

на денну форму навчання: о 1700 год. 0серпня 2015 р.

на заочну форму навчання: о 1700 год. 26 серпня 2015 р.

 

Терміни зарахування:

на денну формуза державнимзамовленням –не пізніше 11 серпня 2015 р.,

за кошти фізичних, юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму підготовки – не пізніше 18 серпня 2015 р.;

на заочну формуза державним замовленням – не пізніше 30 серпня 2015 р.,

за кошти фізичних, юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму підготовки – не пізніше 01 вересня 2015 р.

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПОДАЮТЬ ВСТУПНИКИ

1. Заява за встановленою формою

2. Документ про освіту з додатком в оригіналі або його завірена копія

3. Для напряму „Фізичне виховання” - медична довідка за формою 086-о (оригінал)

4. 6 (шість) кольорових фотокарток розміром 3х4 см

5. Ксерокопія довідки про ідентифікаційний код

6. Ксерокопія паспорта (1, 2 та 11 сторінки, а якщо в паспорті дві фотографії – ще й сторінки 3 та 4)

7. Ксерокопія приписного посвідчення або військового квитка, завірена в установленому порядку (для юнаків)

8. Для вступників на заочну форму навчання – ксерокопія трудової книжки (для працюючих), завірена в установленому порядку

 

Прийом абітурієнтів у 2016 році за ступенем „БАКАЛАВР”

на денну та заочну форми навчання на базі повної загальної середньої освіти (11 класів).

(Ліцензія – АЕ № 458561 від 28.07.2014 р.)

Термін навчання 4 роки

Галузі знань Напрями підготовки Кваліфікація

Перелік сертифікатів

УЦОЯО, вступних випробувань

Фінансування

Форма навчан

ня

0101 Педагогічна освіта

6.010101 Дошкільна освіта

Вихователь дітей дошкільного віку

1.Українська мова та література*

2.Біологія

3.Історія України

Державне

замовлення,

контракт

Денна,

заочна

 

Прийом документів:

на денну форму навчання за результатами ЗНО з 10 липня до 1200год. 01 серпня 2015 р.;

для осіб, які мають право складати вступні випробування, проходити співбесіду, що проводить вищий навчальний заклад – з 10 липня до 1800год. 24 липня 2015 р.;

для осіб, які складають творчі конкурси – з 10 липня до 1800год. 24 липня 2015 р.;

на заочну форму навчання за результатами ЗНО з 20 липня до 20 серпня 2015 р.;

для осіб, які мають право складати вступні випробування, проходити співбесіду, що проводить вищий навчальний заклад – з 20 липня до 10 серпня 2015 р.;

для осіб, які складають творчі конкурси – з 20 липня до 10 серпня 2015 р.

Вступні випробування:

на денну форму навчання на базі повної загальної середньої освіти з 25 липня до 01серпня 2015 р.;

на заочну форму навчання на базі повної загальної середньої освіти з 11 серпня до 20 серпня 2015 р.

Творчі конкурси з фізичної культури та трудового навчання:

на денну форму навчання на базі повної загальної середньої освіти з 25 липня до 01 серпня 2015 р.;

на заочну форму навчання на базі повної загальної середньої освіти з 11 серпня до 20 серпня 2015 р.

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників:

на денну форму навчання: перший – не пізніше 1200год.02 серпня 2015 р.;

                                              другий – не пізніше 1200год.07 серпня 2015 р.;

на заочну форму навчання – не пізніше 1200год. 21 серпня 2015 р.

Строки закінчення термінів вибору вступниками місця навчання:

на денну форму навчання: о 1800 год. 05 серпня 2015 р.

на заочну форму навчання: о 1700год. 26серпня 2015 р.

Терміни зарахування:

наденнуформу за державним замовленням – не пізніше 1200год. 08 серпня 2015 р.,

за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму підготовки – 14 серпня 2015 р;

назаочнуформу за державнимзамовленням – 30 серпня 2015 р.,

за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму підготовки – 31 серпня 2015 р.

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПОДАЮТЬ ВСТУПНИКИ

        1. Заява за встановленою формою

2. Документ про повну загальну середню освіту в оригіналі з додатком або завірена копія

3. Сертифікат (чи сертифікати) Українського центру оцінювання якості освіти (2015 року) або завірена копія

4. Для напряму „Фізичне виховання” - медична довідка за формою 086-о (оригінал)

5. 6 (шість) кольорових фотокарток розміром 3х4 см

6. Ксерокопія довідки про ідентифікаційний код

7. Ксерокопія паспорта – 1, 2 та 11 сторінки

 

Прийом абітурієнтів у 2016 році за освітнім ступенем „Магістр”

на базі освітнього ступеня „Бакалавр” та освітньо-кваліфікаційного рівня „Спеціаліст”

(Ліцензія – АЕ № 458561 від 28.07.2014 р.)

Термін навчання 1 рік

Галузі знань Спеціальності підготовки Кваліфікація Фахові вступні випробування на базі ступеня (ОКР) бакалавра

 Джерела фінансуван

ня

Форма навчан

ня

Фахові вступні випробування на базі ОКР спеціаліста
контракт
0101 Педагогічна освіта 8.01010101 Дошкільна освіта Викладач дошкільної педагогіки і психології

1. Дошкільна педагогіка і дитяча психологія

2. Іноземна мова

3. **

Державне замовлення, контракт

Денна,

заочна

1. Дошкільна педагогіка і дитяча психологія

2. Іноземна мова

** - при вступі на навчання за ступенем магістра на основі ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) бакалавра, здобутого за іншою спеціальністю в Глухівському НПУ ім. О.Довженка та інших вищих навчальних закладах за відповідною галуззю знань, або іншими галузями, обов’язково проводиться додаткове вступне випробування за спеціальністю, яку здобуває вступник (перелік додаткових вступних випробувань наведено на звороті оголошення)

Додаткові вступні випробування

за ступенем „Магістр” у разі вступу з інших напрямів підготовки:

Галузі знань Спеціальності Додаткові вступні випробування
0101 Педагогічна освіта 8.01010101 Дошкільна  освіта Дошкільна педагогіка з фаховими методиками

Прийом  документів:

на денну та заочну форми навчання на місця державного замовлення та за кошти фізичних або юридичних осіб – з 06 липня до 02 серпня 2015 р.;

Вступні випробування:

на денну та заочну форми навчання на місця державного замовлення та за кошти фізичних або юридичних осіб – з 03 серпня до 07 серпня 2015 р.;

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників:

на денну і заочну форми навчання на місця державного замовлення та за кошти фізичних або юридичних осіб – 08 серпня 2015 р.;

Термін закінчення вибору вступниками місця навчання:

На денну і заочну форму навчання:        1700 11 серпня 2015 року.

Терміни зарахування:

на денну і заочну форми навчання: на місця державного замовлення12 серпня 2015 р.;

за кошти фізичних або юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідної спеціальності – 25 серпня 2015 р.;

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПОДАЮТЬ ВСТУПНИКИ

1. Заява за встановленою формою

2. Диплом бакалавра (спеціаліста) в оригіналі з додатком

      3. Ксерокопія паспорта (1, 2 та 11 сторінки, якщо дві фотографії, то ще й сторінки 3, 4)

       4. Ксерокопія довідки про ідентифікаційний код

5. 6 (шість) кольорових  фотокарток розміром 3x4 см

      6. Ксерокопія приписного посвідчення або ксерокопія військового квитка, завірена в установленому порядку (для юнаків)

   7. Для вступників на заочну форму навчання – копія трудової книжки (для осіб, які мають стаж роботи) завірена в установленому порядку.

8.      

          Ксерокопія приписного посвідчення або ксерокопія військового квитка, завірена в установленому порядку (для юнаків).

9. Для вступників на заочну форму навчання – ксерокопія трудової книжки (для працюючих), завірена в установленому порядку.

     Вступники особисто подають заяву про вступ до факультету, в якій вказують напрям підготовки (у разі вступу на навчання для здобуття ОКР бакалавра) або спеціальність (у разі вступу на навчання для здобуття ОКР молодшого спеціаліста, спеціаліста, магістра) та форму навчання.

    Вступник має право подати заяву та документи не більше ніж на три напрями підготовки (спеціальності), про що робиться відмітка на зворотному боці сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти, засвідчена печаткою приймальної комісії Університету, та не більше ніж до п’яти вищих навчальних закладів України.

   При прийомі в порядку переведення або поновлення додається також академічна довідка встановленого зразка про незакінчену вищу освіту.

АДРЕСА:

Приймальна комісія, Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка, вул. Києво-Московська, 24, м. Глухів, Сумська обл., 41400

тел. (05444) 2-33-61

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

www.gdpu.edu.ua

Загальна інформація для студентів

   На факультеті функціонує 2 гуртожитки: один гуртожиток коридорного типу, другий  сімейний, блочного типу (6 кімнат, кухня, санвузол). У залежності від умов проживання місячна оплата в гуртожитку становить від ..... 

    Для студентів здійснюється виносна торгівля. Окрім того, поряд з факультетом є цілий спектр приватних кафе, кіосків.

 Умови для навчання

    Для студентів створені умови для навчання. Факультет має достатню кількість аудиторій, діють бібліотека та читальні зали, де зосереджені найновіші наукові, методичні, періодичні видання у галузі дошкільної освіти. До послуг студентів Інтернет-клас, гуртожитки.

   Кількість аудиторій факультету – 9 (№№ 8, 10, 11, 13, 14, 15, 19, 39, 40), навчальних аудиторій – 8 (№№ 8, 10, 11, 13, 14, 15, 19, 40). Загальна площа аудиторій – 549,2 м кв., навчальна площа аудиторій – 512,4 м кв.

 

Умови для занять спортом і дозвілля

   Вагоме місце на факультеті займає пропаганда здорового способу життя серед студентської молоді, організація фізичного виховання, різного роду спортивних занять і змагань. До послуг студентів два спортивні зали. Викладачі сприяють набуттю студентами належних фізичних форм, залученню до занять у спортивних секціях: футболу, баскетболу, волейболу, настільному тенісі, аеробіка. Особливою популярністю серед студентів користуються секції з волейболу, футболу, настільного тенісу, аеробіки тощо. Щорічно проводяться змагання серед студентів і працівників факультету.

   Студенти мають можливість брати активну участь у загальноуніверситетських конкурсах: з педагогічної майстерності, "Ну-мо, першокурсник!", "Олімпійські ігри", "Посвята у першокурсники", "Міс університет", "Містер університет", а також у проведенні новорічного ранку для дітей викладачів, у театральній студії, літературному театрі, туристичних походах.

Студентські організації

  Найбільшою студентською організацією факультету є студентське самоврядування.

 

Студентське самоврядування факультету дошкільної освіти
на 2017-2018 навчальний рік
Студентський декан – Парпуренко Наталія (22-ДО)
Заступник студенського декана – Солошенко Юлія (32-ДО)
Профорг – Шаповал Юлія (42-ДО)
Заступник профорга – Графова Дар'я (12-ДО)
Секретар – Салівоненко Анастасія (12-ДО)
Голова культмасового сектору – Овсієнко Аліна (22-ДО)
Голова спортивного та туристичного сектору – Мащенко Богдана (12­-ДО)
Голова наукового сектору – Петренко Анна (42-ДО)
Заступник голови наукового сектору – Котлярова Анна (42-ДО)
Голова навчального сектору – Слобожанюк Анна (22-ДО)
Голова волонтерського сектору – Осадча Оксана (43-ДО)
Заступник голови волонтерського сектору – Безделова Наталія (43-ДО)
Голова санітарно-гігієнічного сектору – Шиман Марина (22-ДО)
Редколегія – Сухоженко Надія (43-ДО)

Методичне забезпечення дисциплін

Кафедра дошкільної педагогіки і психології

Дисципліни кафедри:

 • Психологія дошкільна
 • Педагогіка дошкільна
 • Технологія керівництва дошкільнимвихованням
 • Основи інклюзивної освіти (Основи дефектології та логопедії)
 • Ознайомлення дітей із суспільним довкіллям
 • Етнопсихологія
 •  Актуальні проблеми досліджень в дошкільній педагогіці
 • Виховання дітей раннього віку
 • Вступ до спеціальності
 • Декоративне мистецтво та основи дизайну
 • Дитяча література
 • Дошкільна етнопедагогіка
 • Етнопсихологія
 • Психодіагностика спортивних здібностей
 • Історія дошкільної педагогіки
 • Комп`ютерні технології в роботі з дітьми
 • Культура мовлення та виразне читання
 • Література для дітей дошкільного віку
 • Нові педагогічні технології в освіті
 • Основи дефектології та логопедії
 • Основи корекційної педагогіки
 • Основи наукових досліджень
 • Основи риторичної майстерності
 • Основи педагогічної майстерності
 • Підготовка майбутнього вихователя до створення позитивного професійного іміджу
 • Психологія дитячої творчості
 • Психологія педагогічна
 • Сучасні технології у дошкільній педагогіці
 • Управління педагогічною взаємодією з різними соціальними групами
 • Художня праця

Кафедра теорії і методики дошкільної освіти

Дисципліни кафедри:

 • Теорія та методика формування елементарних математичних уявлень
 • Дошкільна лінгводидактика
 • Основи образотворчого мистецтва з методикою керівництва
 • Теорія та методика фізичного виховання
 • Теорія та методика музичного виховання
 • Основи природознавства з методикою
 • Іноземна мова (Практичний курс іноземної мови)
 • Практичний курс англійської мови
 • Методика навчання дітей іноземної мови
 • Іноземна мова (спецкурс Практична граматика)
 • Іноземна мова (Лексикологія)
 • Іноземна мова (Література Англії)
 • Іноземна мова (Теоретична граматика)
 • Іноземна мова (Теорія сучасної англійської мови)
 • Іноземна мова (Література для дітей іноземною мовою)
 • Стилістичні особливості англійської мови
 • Плавання з методикою викладання
 • Хореографія з методикою викладання
 • Рухливі ігри
 • Спортивні ігри і вправи з методикою викладання
 • Методика керівництва роботою з формування мовленнєвої компетентності
 • Оздоровчі технології та діагностичні методики фізичного виховання дошкільників
 • Основи дитячого туризму
 • Методика навчання ходьбі на лижах
 • Медико-педагогічний контроль у фізичному вихованні
 • Організація здоров`язбережувального середовища в ДНЗ
 • Спецкурс з фахової підготовки
 • Спецсемінар
 • Теорія та технологія валеологічної освіти дошкільників
 • Теорія та методика співпраці ДНЗ з родинами
 • Практикум з фізичного виховання
 • Корекційно-оздоровча робота з дітьми дошкільного віку
 • Спецкурс з методик дошкільного виховання
 • Методика проведення роботи з народознавства в ДНЗ
 • Методика викладання педагогічних дисциплін
 • Методика викладання у спеціальних медичних групах та техніка масажу
 • Методика керівництва логіко-математичним розвитком дошкільників
 • Теорія та технологія розвитку дитячої художньої творчості
 • Технологія викладання методики математики
 • Технологія викладання методики образотворчого мистецтва
 • Технологія викладання методики природознавства
 • Технологія викладання методики розвитку мови
 • Технологія викладання методики фізичного та валеологічного виховання
 • Технологія формування екологічної культури дітей дошкільного віку

Кафедра безпеки життєдіяльності, фізичного виховання та здоров'я людини

Дисципліни кафедри :

 • Фізичне виховання
 • Безпека життєдіяльності
 • Безпека життєдіяльності та цивільний захист
 • Охорона праці в галузі
 • Основи охорона праці
 • Цивільний захист
 • Основи медичних знань
 • Основи екології
 • Педіатрія
 • Вікова фізіологія і валеологія
 • Методика вивчення валеології, основ безпеки життєдіяльності в початковій школі
 • Охорона праці в соціально-педагогічній сфери
 • Основи медичних знань та охорони здоров'я
 • Спортивна медицина

  

Дочірні категорії