Скачать шаблоны для cms Joomla 3 бесплатно.
Зелёные шаблоны джумла.

   

Titarenko

Тітаренко Світлана Анатоліївна – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри дошкільної педагогіки і психології.
Закінчила Глухівський державний педагогічний інститут ім. С.М. Сергєєва-Ценського за спеціальністю «Дошкільне виховання та практична психологія» (2000 р.). Кандидат педагогічних наук (ДК №043471 від 08.11.2007). Спеціальність – 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти. Тема кандидатської дисертації «Підготовка майбутніх вихователів до формування у дітей дошкільного віку основних рухових умінь і навичок». Доцент кафедри дошкільної педагогіки і психології (12ДЦ №031347 від 29.03.2012).
В університеті працює з 2000 року. Має нагороди: Грамота Сумської обласної державної адміністрації управління освіти і науки (2008); Подяка Сумської обласної ради (2012). Коло наукових інтересів: професійна підготовка майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів; збереження психічного здоров’я вихователів.
Автор більше 60 опублікованих праць, зокрема:
1. Педагогічна майстерність вихователя дошкільного закладу : навч. посібник / Л. П. Загородня, С.А. Тітаренко. – Суми «Університетська книга», 2010. - 319 с.
2. Фізичне виховання дітей дошкільного віку : Навчальний посібник / Загородня Л. П., Тітаренко С. А., Барсуковська Г.П.; за заг. ред. Л. П. Загородньої. – Суми: Університетська книга, 2011. – 272 с.
3. Основи дефектології та логопедії : методичний посібник. – Глухів : РВВ ГНПУ ім. О.Довженка, 2012. – 88 с.
4. Готовність майбутніх вихователів до фізичного виховання дітей дошкільного віку. Дефінітивний аналіз // Система підготовки майбутніх вихователів до фізичного виховання дітей дошкільного віку : монографія. Частина перша. – Глухів : РВВ ГНПУ імені Олександра Довженка. – 2010. – С. 117-130.
5. Професійна підготовка студентів до формування у дошкільників основних рухових умінь і навичок // Комплексний підхід до формування професійної компетентності майбутнього вихователя дошкільного навчального закладу : монографія / під заг. ред. О.І. Курка. – Глухів : РВВ Глухівського НПУ ім. О. Довженка, 2015. – С. 47-71.
6. Забезпечення позитивного психологічного клімату в дошкільному навчальному закладі як чинник ефективності професійної діяльності педагогічних працівників: монографія Культуровідповідне управління дошкільною освітою як умова ефективного розвитку дітей дошкільного віку – Глухів : РВВ Глухівського НПУ ім. О. Довженка, 2016. – С. 177–190.
Підвищення кваліфікації: курси підвищення кваліфікації з англійської мови при Глухівському НПУ ім. О. Довженка  з 15.11.2014 по 15.05.15 Свідоцтво 12 СПК №832554 від 15.05.2015; курси підвищення кваліфікації та перепідготовки за спеціальністю «Викладач основ дефектології та логопедії» з 20 лютого 2017 по 17 березня 2017 р. у Сумському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти. Отримала свідоцтво про підвищення кваліфікації Серія ПК 02139771 3656-17.
Artemova
  
           Артемова Любов Вікторівна, доктор педагогічних наук, професор є провідним ученим у галузі теорії та історії педагогіки, дошкільного виховання, теорії та методики професійної освіти дорослих, а також соціальної педагогіки. Під її керівництвом сформувалася наукова школа з проблем теорії та практики виховання й навчання дітей дошкільного віку, учнів школи, студентів. Захищено 29 кандидатських дисертацій, 2 докторські.

Опубліковано 312 наукових праць. Серед них монографії, навчальні та наочні посібники, підручники, програми, статті, методичні розробки. Найбільш вагомими для розвитку теорії і практики дошкільного виховання, школи, освіти є монографії «Моральне виховання дошкільників» (1974 р.), «Формування суспільної спрямованості дитини в грі» (1989 р.), наочно-методичні посібники «Театралізовані ігри дошкільників» (1990 р.), «Вчися граючись» (1995 р.), «Колір, форма, величина» (1997 р.), «Театр і гра» (2002 р.), «Крок за кроком в Україні» (2003 р.), підручник «Історія педагогіки України» (2006 р.), навчальний посібник «Педагогіка і методика вищої школи» (2008 р.).

Артемова Л.В. неодноразово очолювала творчі наукові колективи розробників документів МОН України: Державна національна програма «Освіта» Україна ХХІ століття. – 1994 р. (розділ «Дошкільне виховання»), Закон України про дошкільну освіту – 2001 р., Концепція дошкільної освіти в Україні – 1993 р., Базовий компонент дошкільної освіти – 2000 р. (співавтор). Автор і науковий керівник ряду програм Міністерства освіти і науки України для дошкільників, програм для ВНЗ: «Дошкільна педагогіка», «Історія педагогіки», «Соціальна педагогік», «Теорія і практика вищої школи».

В проекті США «Перші кроки» та Міжнародного фонду «Відродження» голова наглядової ради проекту, керівник, тренер, учасник семінарів для працівників дошкільного виховання, школи та вищих навчальних закладів в Угорщині (двічі), в Киргизстані (одноразово), в Литві (одноразово), в Україні (щорічно) протягом (1994–2004 рр.) науковий керівник та розробник Програми «Крок за кроком в Україні» (2003 р.) для батьків, соціальних працівників, студентів, виданої за підтримки Unicef за проектом «Старокостянтинів – місто дружнє до дитини». Написано й видано підручник «Історія педагогіки України», який відзначено 3 вищим грантом МФ «Відродження». Артемова Л.В. – член спеціалізованої вченої ради з присвоєння вченого ступеня кандидата та доктора педагогічних наук при Інституті проблем виховання АПН України. Нагороджена знаком «Відмінник народної освіти УРСР» (1970 р). 

dekan

 

Загородня Людмила Петрівна – кандидат педагогічних наук, доцент, докторант.Працює вуніверситеті з 1990 року.
Коло наукових інтересів: Імідж дошкільного закладу; формування основ педагогічної майстерності у майбутніх вихователів дошкільного навчального закладу.
Має 44 науково-методичні публікації, серед яких навчальні посібники з грифом МОН: «Основи педагогічної майстерності» (2000 р.), «Основи педагогічної майстерності» (2003 р.) та методичний посібник «Педагогічна майстерність вихователя дошкільного закладу» (2010 р.), у співавторстві С.А. Тітаренко, Г.П. Барсуковська «Фізичне виховання дітей дошкільного віку» (2011 р.).
Працює над проектом«Реалізація стратегії екологічної безпеки: інтеграція європейського досвіду» (ґрантовий конкурс Еразмус+напрям Жан Моне).

 

dan

Данильченко Ірина Григорівна – кандидат педагогічних наук, старший викладач. На посаді викладача працює з 2008 року.
Коло наукових інтересів: формування мовно-літературної компетентності майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів;формування екологічної компетентності майбутнього вихователя дошкільного навчального закладу на засадах європейського досвіду реалізації стратегії екологічної безпеки.
Має 17 науково-методичнихпублікацій, з них: 2 розділи в колективних монографіях, 1 розділ в навчальному посібнику.
Працює над проектом«Реалізація стратегії екологічної безпеки: інтеграція європейського досвіду» (ґрантовий конкурс Еразмус+напрям Жан Моне).
Взяла участь у стажуванні«Інструменти підтримки мобільності науковців в фінансовій перспективіЄС на 2014-2020 роки”(м. Лодзь (Польща) 19 – 25 листопада 2016 року).
 
DSC 5664
Марєєва Тетяна Вікторівна – кандидат педагогічних наук, старший викладач.
Працює в університеті з 2009 року. Відповідає за діяльність молодих науковців на факультеті.
У 2017 році захистила дисертацію з теми «Підготовка майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів до створення позитивного професійного іміджу» зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.
Коло наукових інтересів: професійний імідж вихователів дошкільних навчальних закладів, професійна підготовка фахівців для системи дошкільної освіти, формування екологічної культури дошкільників, навчання дітей іноземних мов у ДНЗ.
Досвід роботи: з 2008 по 2009 р. працювала в ДНЗ «Світлячок» Глухівської міської ради на посаді керівника гуртка з англійської мови, вихователя різновікової санаторної групи. З 2009 р. розпочала професійну діяльність на посаді викладача кафедри дошкільної педагогіки і психології Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка.
Має 19 наукових праць (з них 2 колективні монографії, 2 статті в закордонних виданнях, 2 статті в збірниках, що індексуються в наукометричній базіIndexCopernicus), 1 навчально-методичний посібник без грифу МОН України «Діалоги англійською. Природа Землі та космосу» (2012 р.).
Взяла участь в Міжнародній академічній мобільності КА107 Erasmus+ (викладання) (Турецька Республіка,  університет Афйон Коджатепе). Період перебування в Університеті Афйон Коджатепе – з 15 до 20 жовтня 2018 року.
Прочитано 8 годин лекційного курсу з дисципліни «Педагогічна майстерність та професійний імідж вихователя»; взяла участь у круглому столі з питань державного управління вищими педагогічними закладами.
Викладає дисципліни: «Основи наукових досліджень», «Основи педагогічної майстерності», «Професійний імідж вихователя ДНЗ», «Етика та психологія педагогічного спілкування вихователя ДНЗ», «Основи природознавства з методикою». Здійснює керівництво педагогічною практикою та курсовими роботами студентів факультету дошкільної освіти зі спеціалізації «Іноземна мова».
 
Barsukovskaia
Барсуковська Галина Петрівна  – старший викладач кафедри дошкільної педагогіки і психології. Працює в університеті з 1990 року.
Коло наукових інтересів: фізичне виховання дітей дошкільного віку в природних умовах.
Має понад 25 публікацій, серед яких навчально-методичний посібник з грифом МОН у співавторстві з Л. П. Загородньою та С. А. Тітаренко «Фізичне виховання дітей дошкільного віку (2011 рік), 2 параграфи у колективній монографії «Система підготовки майбутніх вихователів до фізичного виховання дітей дошкільного віку» (2010 рік, параграф в колективній монографії «Комплексний підхід до формування професійної компетентності майбутнього вихователя дошкільного навчального закладу» (2015 рік).
Відповідає за профорієнтаційну роботу на факультеті. Викладає дисципліни «Педагогіка дошкільна», «Психологія дитяча», «Основи дитячого туризму».
   
Lqbuva

Любива Віталіна Вячеславівна – кандидат педагогічних наук, старший викладач. Працює на посаді викладача з 2014 року.
11 травня 2018 року захистала кандидатську дисертацію з теми «Формування готовності майбутніх фахівців дошкільної освіти до творчої самореалізації у професійній діяльності» зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (спеціалізована вчена рада Д 56.146.01 у ГНПУ ім. О. Довженка).
Коло наукових інтересів: формування готовності майбутніх фахівців дошкільної освіти до творчої самореалізації у професійній діяльності.
Результати наукової роботи відображено в 16 наукових працях (з них 12 одноосібні), у тому числі 6 – у наукових фахових виданнях України з педагогічних наук, 4 з яких – у виданнях, що належать до наукометричних баз (3 – Index Copernicus та 1 – РИНЦ); 1 статті в електронному міжнародному періодичному виданні; 1 колективній монографії; 8 публікаціях у збірниках матеріалів науково-практичних конференцій, 1 з яких – закордонна.
Викладає дисципліни: «Вступ до спеціальності», «Методика навчання дітей іноземних мов і культур», «Практичний курс англійської мови», «Теоретичний курс англійської мови», «Література для дітей англійською мовою».

 

Bars
Барсуковська Марія Вікторівна, 1992 року народження.  У 2014 році закінчила Глухівський національний педагогічний університет за спеціальністю 7.03010301 «Практична психологія», отримавши диплом спеціаліста та кваліфікацію практичного психолога у закладах освіти.
Місце роботи, посада – Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка, кафедра дошкільної педагогіки і психології, асистент. Працює в університеті з 2014 року.  У вересні 2017 року вступила до аспірантури Київського Інституту психології імені Г. С. Костюка.
Має 16 наукових публікацій, серед яких 2 міжнародні статті. Брала участь у 21 науковій конференції, серед яких міжнародні – 6, Всеукраїнські – 10, регіональні – 5.
Коло наукових інтересів: розвиток психомоторики дітей раннього віку становлення психологічної статі дошкільників, формування ціннісних орієнтацій у дітей дошкільного віку. 
 

Микита Наталія Григорівна – старший лаборант. В університеті працює з 1987 року. Забезпечує технічне, корекційне оформлення планів практичних занять, навчально-методичне забезпечення дисциплін, екзаменаційних білетів. Бере участь в організації Всеукраїнських, обласних семінарів, конференцій. Допомагає у додержанні дисципліни, комфорту на кафедрі, сприяє теплим і коректним взаєминам викладачів, підтримує естетичний вигляд кафедри.

  

Коротка довідка про кафедру

Кафедру дошкільної педагогіки і психології створено в 1999 році. Викладачі кафедри викладають педагогічні й психологічні дисципліни на факультеті дошкільної освіти. З перших років роботи на кафедрі були створені міцні традиції постійного наукового пошуку, нових підходів у вихованні, у розробці новітніх технологій, урахування національних особливостей і досвіду як вітчизняних, так і зарубіжних навчальних закладів.

Одним із пріоритетним напрямком роботи викладачів кафедри є залучення студентів до наукової роботи, результати якої засвідчують призові місця стеудентів у Всеукраїнських конкурсах та олімпіадах, які вони посідали протягом останніх років.

Перспективними напрямами діяльності кафедри дошкільної педагогіки і психології є відкриття нових спеціальностей.

Дисципліни кафедри:

 • Психологія дитяча
 • Психологія вищої школи
 • Методика викладання педагогіки дошкільної
 • Педагогіка дошкільна
 • Педагогіка загальна
 • Імідж викладача вищого навчального закладу
 • Імідж дошкільного навчального закладу
 • Основи інклюзивної освіти (Основи дефектології та логопедії)
 • Ознайомлення дітей із суспільним довкіллям
 • Етнопсихологія
 • Актуальні проблеми досліджень в дошкільній педагогіці
 • Вступ до спеціальності
 • Декоративне мистецтво та основи дизайну
 • Дитяча література
 • Інклюзивна освіта
 • Професійний імідж вихователя ДНЗ
 • Дошкільна етнопедагогіка
 • Етнопсихологія
 • Історія дошкільної педагогіки
 • Комп`ютерні технології в роботі з дітьми
 • Культура мовлення та виразне читання
 • Інноваційні технології в освіті
 • Основи дефектології та логопедії
 • Основи наукових досліджень
 • Основи педагогічної майстерності
 • Художня праця
 • Теоретичний курс англійської мови
 • Методика навчання дітей іноземних мов і культур
 • Література для дітей англійською мовою
 • Практичний курс англійської мови
Уникальная программа снижения веса от Фаберлик.
Новинки косметики фаберлик на faberllena.ru